Lokalne volitve 2018

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

PREDČASNO GLASOVANJE  

 

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja.  

 

OBRAZCI  ZA  KANDIDIRANJE

1. ŽUPAN

 

 

2. OBČINSKI SVET

 

 

3. SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

 

 

 

VOLILNI  ODBORI - IMENOVANJE 

 Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje občinska volilna komisija.

Glede imenovanja volilnih odborov je pomembno, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti.  

Vsak kandidat za člana volilnega odbora mora podati soglasje k imenovanju v volilni odbor ter izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi  »Kandidatur« obvestil pristojno občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Člana volilnega odbora, ki občinske volilne komisije v tem roku ne bo obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali ki je podal lažno izjavo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, se kaznuje z globo 600 €. Naloge prekrškovnega organa opravlja Inšpektorat za notranje zadeve.

Predloge za člane volilnih odborov lahko podajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborovter njihovih namestnikov v desetih dneh po razpisu volitev oz. do 13.9.2018.  

 

KANDIDIRANJE

 Župan:

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti.

Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

 Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

 Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača - prvi krog 2014

  

 Člani občinskega sveta:

Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.

Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Politična stranka določi kandidate po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.  (54.člen ZLV).

Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.

 

Člani svetov krajevnih skupnosti:

Kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.

 Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v krajevni skupnosti za katero se določajo kandidati. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

 Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.

 

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma kandidatov ob predložitvi kandidature občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma kandidatov ne sme biti kandidat.

 

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Zaupnik kandidata oziroma kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 

 VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 – ZPolS-D, 11/1128/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

 Volilna kampanja v medijih

Občina Divača je izdajatelj občinskega glasila Glasnik, ki izhaja 4-krat letno. V skladu s 6. členom ZVRK bo občina najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah (najkasneje 4. 10. 2018) določila in objavila pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Posebna izdaja občinskega glasila Glasnik bo izšla najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 3. 11. 2018).

 Plakatiranje

Občina Divača bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 19. 9. 2018) javno objavila pogoje za pridobitev plakatnih mest. Občina bo zagotavljala brezplačna plakatna mesta na treh panojih, nameščenih v Divači, Famljah in Senožečah. Organizatorji bodo lahko nameščali plakate na določena (izžrebana) plakatna mesta na brezplačnih panojih ter nameščali montažne A-panoje na posameznih mestih na območju občine.

Obvestilo o izžrebanih plakatnih mestih bo Občina Divača objavila na spletni strani www.divaca.si.

 Financiranje volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 4. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Občinski svet Občine Divača je že s sklepom št. 032-0008/2018-06 na 24. redni seji dne 19.6.2018 določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Divača.

 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018.pdf

 

RAZPIS REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018

 

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je  dne 13.7.2018 razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov. Razpis volitev je objavljen v Uradnem listu RS 48/18.  

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev  (to bo v nedeljo, 2. 12. 2018).

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3. 9. 2018.

  

Županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan je dne 23.7.2018 razpisala redne volitve v sveteKrajevnih skupnosti v Občini Divača. Razpis volitev je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št.   38/18  in na internetni strani Občine Divača.  

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3. 9. 2018.

 

  

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE DIVAČA

Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, Slovenija 

Lokalne volitve 2018  - redne volitve župana, redne volitve v občinski svet in redne volitve v svete KS  v Občini Divača vodi Občinska volilna komisija. Občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Divača na 23. redni seji dne 30.5.2018. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ter njihovi namestniki.  

Občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik:  Bogomir  Horvat, Kačiče
       namestnica predsednika: Jasna Vitez, Kazlje, 

član: Elvis Sošić, Divača, 
      namestnica člana: Karolina Kljun, Divača, 

članica: Tatjana Cerkvenik, Dolnje Vreme, 
     namestnica članice: Nava Vardjan, Barka, 

članica: Vesna Pavlovčič, Senožeče,
     namestnik članice: Aleš Tominc, Senožeče.  

 

tajnik:  Iztok FELICJAN, tel: 05-731 09 30
     namestica tajnika:  Suzana ŠKRLJ, tel: 05-731 09 30    

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju tajnika in namestnice tajnika