Koledar volilnih opravil

Rokovnik

Rokovnik volilnih opravil (RVK)

 

Na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 -ZLV -UPB3, 45/08 in 83/12) je Državna volilna komisija na 33. seji dne 8. julija 2014 sprejela, Občinska volilna komisija Občine Divača pa dne 14.7.2014 potrdila 

ROKOVNIK  za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov,  ki bodo 5. oktobra 2014  

 Opombe:

  • ZLV          Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –ZLV -UPB3, 45/08 in 83/12)
  • ZVDZ       Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 -ZVDZ-UPB1  in 54/07-odločba U S)
  • ZEVP-l    Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 -ZEVP1-UPB1) katerega določbe se po 42. členu ZEVP-2 uporabljajo do začetka uporabe ZEVP-2
  • ZEVP-2   Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
  • ZVRK      Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 -ZPolS-l1/11,  28/11-odločba US in 98/13)

 

I.    Posamezna volilna opravila za izvedbo volitev članov občinskih svetov in županov, ki bodo 5.10.2014, se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!)

 

Datum:      21.7.2014          Dan:  1. dan
Pravna podlaga:  ZLV: 28. člen in   Razpis volitev (Uradni list RS, št. 47/14)
OPRAVILO:  Dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za izvedbo volitev.

 

Datum:       21.7.2014          Dan: 1. dan
Pravna podlaga:  ZVRK: osmi odstavek 23. člena
OPRAVILO:  Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavi število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti.  

 

Datum:      21.7. do 10.9.2014 do 19. ure          Dan:  1. dan -52. dan  (najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja)
Pravna podlaga:   ZLV: 74. člen
OPRAVILO:  Politične stranke določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi pravili.
Skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

 

Datum:      26.7.2014          Dan:  6. dan   (najpozneje 5 dni po razpisu volitev)
Pravna podlaga:  ZEVP-1: 36. in 42. člen
OPRAVILO:  Ustanovljene oziroma imenovane morajo biti komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS-pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti oziroma pripadnikov romske skupnosti.

 

Datum:      31.7.2014          Dan:   11. dan (najpozneje 10 dni po razpisu volitev)
Pravna podlaga:  ZEVP-1: 18. člen
OPRAVILO 1: Občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije določijo volišča za izvedbo glasovanja in sporočijo pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za katero vodi register stalnega prebivalstva, ter območja teh volišč.

Pravna podlaga:  ZLV: 37. člen
OPRAVILO 2:  Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatovo katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

Pravna podlaga:  ZLV: 45.a člen
OPRAVILO 3:  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskih svetov, na predlog občinske volilne komisije, določijo višino nadomestil članov volilnih odborov za posebne oblike glasovanja.

 

Datum:      5.8.2014          Dan:   16. dan (najpozneje 15 dni po razpisu volitev)
Pravna podlaga:   ZEVP-1: 37. in 43. člen
OPRAVILO:  Komisije za sestavo volilnih imenikov državljanov RS -pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti oziroma pripadnikov romske skupnosti predložijo volilni imenik pristojnemu organu v potrditev.

 

Datum:      10.8.2014          Dan:    21. dan  (najpozneje 20 dni po razpisu volitev)
Pravna podlaga:   ZEVP-1: 21. člen
OPRAVILO:  Pristojni organ na krajevno običajen način razgrne volilne imenike. Vsak volivec ima pravico pregledati splošni volilni imenik in zahtevati popravek volilnega imenika.

 

Datum:      10.9.2014 do 19. ure          Dan:   52. dan   (najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja)
Pravna podlaga:  ZLV:  4. člen v zvezi z določbo  ZVDZ: 46. člen
OPRAVILO 1:     Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko podpiše obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. 

Pravna podlaga:  ZLV: prvi odstavek 74. člena
OPRAVILO 2: Pri občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci).
Pri posebnih občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature za volitve članov občinskih svetov - predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
Predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov.

 

Datum:      16.9.2014          Dan:   58. dan (najpozneje do 18. dne pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga: ZLV: drugi odstavek 74. člena in  ZVDZ: 59. člen
OPRAVILO:  Preizkus kandidatur / list kandidatov, pri čemer je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature / liste kandidatov navedeni datum.

 

Datum:      16.9.2014 do 19.9.2014          Dan:   58. dan - 61. dan (od 18 dni do najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga: ZLV: drugi odstavek 74. člena in ZVDZ: 60. člen
OPRAVILO: Določitev seznama kandidatur oziroma list kandidatov (žrebanje vrstnega reda).

 

Datum:        19.9.2014          Dan:   61. dan (najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga:  ZLV: drugi odstavek 74. člena  in  ZVDZ: 60. člen
OPRAVILO 1:  Javna objava seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov.

Pravna podlaga:  ZEVP-1:   21. člen
OPRAVILO 2:     Državljani lahko do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek volilnega imenika.

 

Datum:      21.9.2014          Dan:   63. dan (najpozneje 13 dni pred dnem glasovanja oziroma 48 ur po dnevu objave seznama)
Pravna podlaga:  ZLV: 96. a člen
OPRAVILO:   Predstavniki list kandidatov lahko v 48 urah po dnevu objave seznama vložijo ugovor zoper potrjeno listo kandidatov, če je sestavljena v nasprotju z zakonom o lokalnih volitvah.

 

Datum:      22.9.2014          Dan:   64. dan (najpozneje 12 dni pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga:  ZLV: 37. člen
OPRAVILO:        Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

 

Datum:      24.9.2014          Dan: 66. dan  (najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga: ZLV: 75. člen v zvezi z določbo ZVDZ: 81. člen
OPRAVILO:  Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka obvestiti občinsko volilno komisijo, da želijo glasovati po pošti.

 

Datum:      25.9.2014          Dan:   67. dan (najkasneje 9 dni pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga:  ZEVP-1:  25. člen in  ZVDZ-B: 36. člen (Uradni list RS, št. 78/06)
OPRAVILO: Pristojni organ potrdi volilne imenike ter jih preda občinskim volilnim komisijam oz. posebnim občinskim volilnim komisijam.

 

Datum:      29.9.2014          Dan:   71. dan  (najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga:  ZLV: drugi odstavek 47. člena

OPRAVILO:  Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji oz. posebni občinski volilni komisiji.

 

Datum:      30.9., 1. in 2.10.2014          Dan:    72. do 74. dan  (najprej 5 dni  in najpozneje  2 dni pred dnem glasovanja)                                 

Pravna podlaga: ZLV: 78. člen  

OPRAVILO:  Predčasno glasovanje. Državna volilna komisija priporoča občinskim volilnim komisijam, da določijo v navedenem roku kot dan predčasnega glasovanja sredo 1. oktobra 2014, najmanj med 9.00 in 17.00 uro, za torek 30. 9. in/oziroma četrtek 2. 10. 2014 pa glede na krajevni običaj oziroma potrebe.

 

Datum:      1.10.2014          Dan:   73. dan   (najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga: ZLV: 81. člen
OPRAVILO 1:     Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu.

Pravna podlaga: ZLV: 75. člen v zvezi z ZVDZ: 79. a člen
OPRAVILO 2:  Volivci,ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo to svojo namero sporočiti občinski volilni komisiji.

 

Datum:      3.10.2014 do 24. ure         Dan:   75. dan  (najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja)
Pravna podlaga:   ZLV: 4. člen v zvezi z določbami  ZVDZ: 5. člen
OPRAVILO:   Zaključek javne volilne propagande. Začetek volilnega molka.

 

Datum:      5.10.2014          Dan: 77. dan
Pravna podlaga:  Razpis volitev (Uradni list RS, št. 47/14)
OPRAVILO:  Splošno glasovanje.

 

Datum:      6.10.2014          Dan:   78. dan (naslednji dan po dnevu glasovanja)
Pravna podlaga: ZLV: prvi odstavek 89. člena
OPRAVILO 1: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12. ure).

Pravna podlaga: ZLV: 88. člen
OPRAVILO 2: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

 

Datum:      11. 10. 2014          Dan:    83. dan  (najkasneje 6. dan po dnevu glasovanja)
Pravna podlaga:  ZLV: 90. člen
OPRAVILO:  Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.

  

II.   Državna volilna komisija je odločila, da bo razpisala drugi krog glasovanja za volitve županov v primerih, ko bo to potrebno, glede na določbe tretjega odstavka 107. člena ZLV, predvidoma za nedeljo 19. 10. 2014. 

 

III.   Roki, ki veljajo za izvedbo volitev članov občinskih svetov, se uporabljajo tudi pri izvedbi volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, če sta z aktom župana kot dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila in dan glasovanja, ista kot je to določeno z aktom predsednika Državnega zbora RS o razpisu volitev. 

 

IV.   Državna volilna komisija je ta rokovnik sprejela v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar, ter člani dr. Marko Kambič, Slavko Vesenjak, Miha Klun, Miroslav Pretnar in Sašo Stojanovič Lenčič. Rokovnik je sprejela soglasno. 

Številka: 041-1/2014-77
Ljubljana, dne 8. julija 2014
Anton Gašper Frantar, l.r. Predsednik

 

V.   Občinska volilna komisija Občine Divača je ta rokovnik potrdila na korespondenčni seji dne 14.7.2014 v sestavi predsednik Denis Zobarič, ter člani Sonja Srebot, Jože Tominc in Gorazd Gerželj.

Rokovnik je potrdila soglasno.
Številka: 041-0005/2014-2-3
Divača, 14.7.2014

  

Predsednik Občinske volilne komisije Občine Divača
Denis Zobarič
Rokovnik