Koledar volilnih opravil

 Na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Državna volilna komisija na 53. seji 23. 8. 2018 sprejela

ROKOVNIK  za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov,  

ki bodo 19. novembra 2018

Opombe:

ZLV         Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08,83/12 in 68/17);

ZVDZ      Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 -ZVDZ-UPB1  in 54/07-odločba US in 23/17)

ZEVP-2   Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

ZVRK     Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 -ZPolS-l1/11, 28/11-odločba US in 98/13 ter 103/07-ZPolS-D)

Razpis      Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/18)

Razpis KS  Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti  na območju Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/18    )

 

I.

Posamezna volilna opravila za izvedbo volitev članov občinskih svetov in županov ter članov svetov KS v Občini Divača, ki bodo 18.11.2018, se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!)

 

Datum:      3.9.2018

Dan:  1. dan                                                        ZLV: 28. člen in Razpis

OPRAVILO 1:     Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil.

                                                                            ZVRK: osmi odstavek 23. člena

OPRAVILO 2:     Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavi število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti.  

OPRAVILO 3:     Občinska volilna komisija javno objavi potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oziroma listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti.

 

Datum:      3.9.2018  do 18.10.2018 do 19. ure!

Dan:  1. dan -46. dan                                           ZLV: 74. člen                                   

(najpozneje 30. dni pred dnevom glasovanja)

OPRAVILO:        Politične stranke določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi pravili.

 Skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

 Volivci - pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter pripadniki romskih skupnosti določajo kandidature za izvolitev članov občinskega sveta -predstavnikov narodnih skupnosti in romskih skupnosti z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

 Opomba: Glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, določanja seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov in njihove objave se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

 

Datum:      10.9.2018

Dan:  8. dan                                                     ZLV: 41. člen in  ZEVP-2: 22. člen

(najpozneje 7 dni po razpisu volitev)               

OPRAVILO:  Občinske volilne komisije določijo volišča na območju občine (območja in sedeže volišč) in to sporočijo pristojnim izpostavam Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

Datum:      13.9.2018

Dan:   11. dan                                                ZLV: tretji odstavek 37. člena

(najpozneje 10 dni po razpisu volitev)

OPRAVILO:     Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelj predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

 

Datum:      17.9.2018

Dan:   15. dan                                               ZEVP-2: drugi odstavek 22. člena

 (najpozneje 14 dni po razpisu volitev)

OPRAVILO:        Geodetska uprava Republike Slovenije uskladi območja volišč v registru prostorskih enot.

 

Datum:      23.9.2018

Dan:    21. dan                                              ZEVP-2: tretji odstavek 22. člena

(najpozneje 20 dni po razpisu volitev)

OPRAVILO:        Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in ga pošlje upravni enoti na območju volišča v pregled v elektronski obliki.

 

Datum:      3.10.2018

Dan:    31. dan                                                           ZVRK: prvi odstavek 16. člena

(najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja)

OPRAVILO:        Organizator volilne kampanje mora odpreti poseben račun z oznako "Za volilno kampanjo" in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

 

Datum:      18.10.2018 do 19. ure!

Dan:   46. dan                                                           ZLV:  74. člen in  ZVDZ: 46. člen

(najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja)           

OPRAVILO 1:     Zadnji dan, ko volivci pri pristojnem upravnem organu (do zaključka delovnega časa) lahko podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov.

                                                                                  ZLV: prvi odstavek 74. člena

OPRAVILO 2:     Pri občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci).

Pri posebnih občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature za volitve članov občinskih svetov - predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.

Predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov.

                                                                                   ZVRK: drugi odstavek 17. člena

OPRAVILO 3:     Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta in kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).

 

Datum:      19.10.2018

Dan:    47. dan                                                          ZVRK: 2.člen

(najprej 30 dni pred dnem glasovanja)

OPRAVILO:        Začetek volilne kampanje, ki se mora končati najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.

 

Datum:      19.10.2018 do 28.10.2018

Dan:   47. do 56. dan                                                ZLV:    drugi odstavek 74. člena in ZVDZ: 54. do 59. člen

(najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja)                   

OPRAVILO:        Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in list kandidatov ter izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature oziroma liste kandidatov, pri čemer je treba najpozneje v roku treh dni odpraviti morebitne formalne pomanjkljivosti liste kandidatov oziroma kandidature..

 

Datum:      29.10.2018  do 2.11.2018

Dan:   57. do 61. dan                                                                        ZLV: drugi odstavek 74. člena in ZVDZ: 61. člen

(od 20 dni do najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)      

OPRAVILO:        Občinske volilne komisije sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v občini oziroma v posamezni volilni enoti in seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, ki se določi z žrebom in sezname kandidatov, o katerih se glasuje.

 

Datum:           2.11.2018

Dan:   61. dan                                                                      ZLV: drugi odstavek 74. člena

(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)                          ZVDZ: 60. člen

OPRAVILO 1:     Občinska volilna komisija javno objavi seznam potrjenih kandidatur ter list kandidatov.

                                                                                             ZEVP-2:   17. člen

OPRAVILO 2:     Vsak volivec lahko na kateri koli upravni enoti vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice, ki se o njem vodijo. Volivec lahko zahteva vpis, če ni vpisan v evidenco volilne pravice, ali popravek, če je vpisan z napačnimi podatki. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava.

                                                                                             ZEVP-2:   23. in 26. člen

OPRAVILO 3:     Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in posebne volilne imenike za izvedbo glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice.

 

Datum:      5. 11. 2018

Dan:   64. dan                                                                       ZLV: peti odstavek 37. člen

(najpozneje 12 dni pred dnem glasovanja)

OPRAVILO:        Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

 

Datum:      7.11.2018

Dan: 66. dan                                                                        ZLV: 75. člen v zvezi z določbo ZVDZ: 81. člen

(najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja)                            

OPRAVILO 1:     Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

                                                                                             ZVDZ: tretji odstavek 81. člena

OPRAVILO 2:     Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

 

Datum:      8.11.2018

Dan:   67. dan                                                                       ZEVP-2:  23. in 26. člen

(najkasneje 9 dni pred dnem glasovanja)     

 OPRAVILO:        Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih predajo občinskim volilnim komisijam.

 

Datum:      12.11.2018

Dan:   71. dan                                                                       ZLV: drugi odstavek 47. člena (najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja)

OPRAVILO:        Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji oz. posebni občinski volilni komisiji.

 

Datum:      13., 14. in/ali 15.11.2018

Dan:    72. do 74. dan                                                           ZLV: 78. člen  

(najprej 5 dni  in najpozneje 2 dni pred dnem glasovanja)

OPRAVILO:        Predčasno glasovanje. Državna volilna komisija priporoča občinskim volilnim komisijam, da določijo v navedenem roku kot dan predčasnega glasovanja sredo 14.11.2018, torek 13.11.2018 in/oziroma četrtek 15.11.2018 pa glede na krajevni običaj oziroma potrebe.

Volišče za predčasno glasovanje mora biti odprto med 7. in 19. uro..

 

Datum:      14.11.2018

Dan:   73. dan                                                                       ZLV: 81. člen

(najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja)

OPRAVILO:     Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

 

Datum:      16.11.2018 ob 24.00 uri

Dan:   75. dan                                                                       ZVRK:  2. člen

(24 ur pred dnem glasovanja)             

OPRAVILO:        Zaključek javne volilne propagande in začetek volilnega molka.

 

Datum:      18.11.2018  

Dan: 77. dan                                                                         Razpis volitev

OPRAVILO:       Splošno glasovanje.

 

Datum:      19.11.2018

Dan:   78. dan                                                                       ZLV: prvi odstavek 89. člena

(naslednji dan po dnevu glasovanja)

OPRAVILO 1:     Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12. ure).

                                                                                              ZLV: 88. člen

OPRAVILO 2:     Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

 

Datum:      20.11.2018 do 12.ure

Dan:    79. dan                                                                      ZLV: 107. člen

(drugi dan po dnevu glasovanja)

OPRAVILO:        Če noben kandidat za župana ni dobil večine glasov in se mora opraviti drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov občinska volilna komisija pošije ugotovitveni sklep Državni volilni komisiji do 12. ure na                  e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si .

 

Datum:      24.11.2018

Dan:    83. dan                                                                      ZLV: 90. člen

(najpozneje 6. dan po dnevu glasovanja)

OPRAVILO:        Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.

 

Datum:      4.12.2018

Dan:    92. dan                                                                      ZVRK: Peti odstavek 17. člena

(najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja)

OPRAVILO  1:    Državna volilna komisija in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču.

                                                                                              ZVRK: prvi odstavek 11. člena

OPRAVILO  2:    Organizator volilne kampanje mora odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine iz plakatnih mest.

 

Datum:      18.3.2019

Dan:    (najpozneje 4 mesece po dnevu glasovanja)            ZVRK: prvi odstavek 16. člena

 OPRAVILO:        Organizator volilne kampanje zapre poseben transakcijski račun.

 

Datum:      2.4.2019

Dan:    (najpozneje v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa)       ZVRK: peti odstavek 18. člena

OPRAVILO :    Organizator volilne kampanje za volitve za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti mora poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti tudi AJ PES preko spletnega portala AJ PES.

 

II.

Državna volilna komisija bo na podlagi tretjega odstavka 107. člena ZLV razpisala drugi krog volitev župana v primerih, kjer bo to potrebno, za nedeljo 2.12.2018.

III.

Roki, ki veljajo za izvedbo volitev članov občinskih svetov, se uporabljajo tudi pri izvedbi volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, če sta z aktom župana kot dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila in dan glasovanja, ista kot je to določeno z aktom predsednika Državnega zbora RS o razpisu volitev.

IV.

Državna volilna komisija je ta rokovnik sprejela v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar, člani mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj, Drago Zadergal in namestnik člana dr. Saša Zagorc. Rokovni kje sprejela soglasno.

 

Številka:    041-47/2018-2

Ljubljana,  23.8.2018

 

Anton Gašper Frantar, l.r. Predsednik

 

 

V.

Občinska volilna komisija Občine Divača je ta rokovnik potrdila na korespondenčni seji dne 10.9.2018 v sestavi predsednik Bogomir Horvat, člani Elvis Sošić, Tatjana Cerkvenik in Vesna Pavlovčič ter namestniki Jasna Vitez, Karolina Kljun, Nava Vardjan  in  Aleš Tominc.

Rokovnik je potrdila soglasno.

 

 Številka: 041-0006/2018-12

Divača, dne 10.9.2018

 

Predsednik Občinske volilne komisije Občine Divača

Bogomir Horvat