NADOMESTNE VOLITVE V OBČINSKI SVET

URADNI REZULTATI NADOMESTNIH VOLITEV 2017 V OBČINI DIVAČA

 

 

1.   Volilna udeležba

Število volilnih upravičencev

v Občini Divača v 2. volilni enoti :       748

Glasovalo:                                                   158

Procent udeležbe:                                    21,12 %

 

2. Posamezni kandidati za člane občinskega sveta občine Divača so prejeli naslednje število glasov:

Zap. Št.

Ime in priimek kandidata

Število glasov

% glasov

1.

  BRANKA ŠKRLJ

   72

   48,00

2.

  MATIJA POTOKAR

   78

   52,00

 

3. Rezultati nadomestnih volitev po voliščih:  

OBČINA

VE

Kandidat

997                PO POŠTI

901 PREDČASNO

01902002 DIVAČA

01902003 DOLNJE LEŽEČE

01903004 NAKLO

01902005 DANE

SKUPAJ

IZVOLJEN  DA/NE

DIVAČA

2

BRANKA ŠKRLJ

0

0

7

16

12

37

72

NE

DIVAČA

2

MATIJA POTOKAR

0

0

6

15

17

40

78

DA

 

 

4. V volilni enoti 2 je bil na nadomestnih volitvah izvoljen Matija Potokar, Kačiče-Pared 17a, 6215 Divača.

 

  

SPLOŠNO GLASOVANJE 5.3.2017

 

V 2. volilni enoti je na dan volitev 5.3.2017 po volilnem imeniku 748 volivcev. 

 

Volilna udeležba  ob 19.00:  158   volivcev oz. 21,12  %

Volilna udeležba  ob 16.00:  130   volivcev oz. 17,38  %

Volilna udeležba  ob 11.00:    56   volivcev oz.   7,49  %

 Volilna udeležba  na predčasnih volitvah dne 1.3.2017:  0   volivcev oz. 0,00  %

 

IZVEDBA VOLITEV

 

Kot na rednih volitvah bodo na območju 2. volilne enote na dan glasovanja v nedeljo 5.3.2017 od 7. do 19. ure odprta 4 volišča na običajnih mestih in sicer v Divači, Dolnjih Ležečah, Naklem in Danah pri Divači.

Volivci, ki se na dan glasovanja  ne boste mogli udeležiti nadomestnih volitev, ker boste odsotni, boste lahko volili na volišču za predčasno glasovanje na sedežu občine Divača, v sejni sobi, v  sredo dne 1.3.2017 pred volitvami od 9. do 17. ure.

 Kdor zaradi bolezni ne bo mogel priti na volišče na razpisani dan, bo lahko dne 5.3.2017 glasoval na svojem domu, če bo to sporočil občinski volilni komisiji najkasneje v sredo 1.3.2017, pred volitvami na predpisanem obrazcu. Na dan glasovanja ga bodo člani volilnega odbora z »njegovega« volišča obiskali na domu.

 Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer slep, brez roke itd., ali ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega, vendar po njegovem navodilu, izpolni glasovnico in jo spusti v glasovalno skrinjico.

 Posebnih volišč za invalide ne bo organiziranih, ker so vsa volišča, na katerih bodo izvedene nadomestne volitve, dostopna invalidom.

 Na posameznem volišču bo glasovanje vodil volilni odbor.  Volivci s seboj prinesite osebni dokument in obvestilo, ki ga boste prejeli od volilne komisije. Na njem je vpisano volišče, na katerem glasujete in zaporedna številka, pod katero ste vpisani v volilni imenik. Če kdo obvestila ne bo prejel, to ne pomeni, da ni vpisan v evidenco volilne pravice. Prav tako se v tem primeru zglasite na volišču, kamor greste običajno, volilni odbor pa bo preveril, če ste vpisani v imenik.

 Na volišču bo volilni odbor najprej preveril vašo identiteto, zato s seboj prinesite osebni dokument, nato pa se boste morali, kot že nekajkrat doslej, podpisati v volilni imenik.  Prejeli boste  glasovnico za volitve člana občinskega sveta. Če se kdo zaradi telesne hibe ne more podpisati ali se iz drugih razlogov ne more ali noče, mu bo glasovanje prav tako omogočeno. 

 

Glasovanje na domu 

 

SEZNAM KANDIDATOV ZA  NADOMESTNE VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA V VOLILNI ENOTI 2 

Kandidata:

 1.   BRANKA  ŠKRLJ,  roj.: 05.03.1971                           

  • naslov:   Dane pri Divači 23, 6215 Divača
  • poklic:     profesor,        
  • delo:       učitelj biologije,

 predlagatelj:    SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

  

2.    MATIJA  POTOKAR ,  roj.: 13.05.1948                                   

  • naslov:   Kačiče - Pared 17a, 6215 Divača,
  • poklic:    univ.dipl.prav.,          
  • delo:      upokojenec,

 predlagatelj:    Anton Koren in skupina volivcev

 

Sklep OVK - javna objava seznama kandidatov

Seznam

 

 

ODDAJA KANDIDATUR

Občinska volilna komisija bo sprejemala kandidature tudi 8.2.2017 od 7.00 do 19.00 ure, ki je zadnji rok za oddajo kandidature.

Zaradi tega, ker je 8.2.2017 praznik je za potrjevanje podpor na UE Sežana organizirano dežurstvo in sicer bo možno potrjevati podpore 8.2.2017 od 15.00 ure do 19.00 ure na krajevnem uradu v Divači -Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL

 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve člana občinskega sveta, ki bodo 5.marca 2017

 

RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV V OBČINSKI SVET 2017

 

Sklep Občinske volilne komisije

Razpis nadomestnih volitev  (Uradno glasilo slovenskih Občin, št. 63/16)

Razpis in pogoji za dodelitev brezplačnih plakatnih mest 

Razpored brezplačnih plakatnih mest:

Občina Divača brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo ne bo postavila, ker v roku ni dobila nobene vloge za dodelitev brezplačnega plakatnega mesta.

 

OBRAZCI 

 

Politične stranke moraljo v skladu s pravili stranke določiti kandidate za nadomestne volitve v občinski svet.

Kandidate lahko na nadomestnih volitvah določi tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Kandidate bo v volilni enoti moralo podpreti najmanj 15 volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti (1% od volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15)

Ugotovitveni sklep OVK  (potrebna podpora volivcev),  Sklep o uporabi obrazca LV-2

 

Obrazec LV-2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta

Obrazec LV-7 - Kandidatura za člana občinskega sveta (s podporo volivcev) 

Obrazec LV-7 - Kandidatura za člana občinskega sveta (s podporo politične stranke)

Obrazec LV-8 - Soglasje kandidata  h kandidaturi za člana občinskega sveta 

Instruktivni obrazec LV -10 - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta

Instruktivni obrazec LV - 11 - Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17.člen ZVRK)

Glasovanje po pošti

 

 VOLILNI ODBORI

 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje občinska volilna komisija.

Glede imenovanja volilnih odborov je pomembno, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti.  

Vsak kandidat za člana volilnega odbora mora podati soglasje k imenovanju v volilni odbor ter izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi  »Kandidatur« obvestil pristojno občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Člana volilnega odbora, ki občinske volilne komisije v tem roku ne bo obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali ki je podal lažno izjavo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, se kaznuje z globo 600 €. Naloge prekrškovnega organa opravlja Inšpektorat za notranje zadeve.

Predloge za člane volilnih odborov lahko podajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov do konca meseca decembra 2016 oz. do 31.12.2016.  
 

Obrazec - predlog za člana volilnega odbora

Obrazec - izjava/soglasje kandidata za člana volilnega odbora

 

 

VOLIŠČA

 

Sklep o določitvi volišč za izvedbo nadomestnih volitev 

Sklep o spremembi številk volišč za izvedbo nadomestnih volitev 

 

 

 

 VOLILNI  UPRAVIČENCI

 

V volilni enoti 2 v Občini Divača je na dan razpisa nadomestnih volitev  746 volilnih upravičencev.

19 - Divača

02 - VOLILNA ENOTA 2

002 - Divača, Osnovna šola Divača, Ul. dr. B. Magajne 4

232

19 - Divača

02 - VOLILNA ENOTA 2

003 - Dolnje Ležeče, privat hiša Svetina Joško, št.10

239

19 - Divača

02 - VOLILNA ENOTA 2

004 - Naklo, Vaški dom Naklo

110

19 - Divača

02 - VOLILNA ENOTA 2

005 - Dane pri Divači, Vaški dom Dane

165

 

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE DIVAČA

Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, Slovenija 

NAdomestne volitve v občinski svet  v Občini Divača vodi Občinska volilna komisija. Občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Divača na 26. redni seji dne 28.5.2014. Po obvestilu namestnice predsednika  dne 2.9.2014, da funkcije ne more več opravljati, je občinski svet Občine Divača na 8. korespondenčni seji 11.9.2014,  imenoval drugega namestnika predsednika.  Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.  

Občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik:  Denis ZOBARIČ, Divača
       namestnik predsednika: Matej BANDELJ, Kreplje, 

članica: Sonja SREBOT, Dolnje Ležeče, 
      namestnica članice: Tatjana CERKVENIK, Dolnje Vreme, 

član: Jože TOMINC, Dolnje Vreme, 
     namestnica člana: Nava VARDJAN, Barka, 

član: Gorazd GERŽELJ, Senožeče,
     namestnica člana: Karolina KLJUN, Divača.  

 

tajnik: , tel: 05-731 09 30
     namestica tajnika: , tel: 05-731 09 30    

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju namestnika predsednika OVK      

Sklep o imenovanju tajnika in namestnice tajnika