Koledar volilnih opravil

Rokovnik volilnih opravil (OVK)

 

Na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 -ZLV -UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija občine Divača na prvi seji                          dne 16. decembra 2016 in korespondenčni seji 27.decembra 2016  sprejela

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve člana občinskega sveta Občine Divača, ki bodo 5. marca 2017   

 

Opombe:

  • ZLV         Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –ZLV -UPB3, 45/08 in 83/12)
  • ZVDZ      Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 -ZVDZ-UPB1  in 54/07-odločba US)
  • ZEVP-2   Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
  • ZVRK     Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 -ZPolS-l1/11, 28/11-odločba US in 98/13) 

 

I.    Posamezna volilna opravila za izvedbo nadomestnih volitev člana občinskega sveta, ki bodo 5.3.2017, se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!)

 

Datum:      21.12.2016          Dan:  1. dan

Pravna podlaga:  ZLV: 28. člen in Razpis volitev (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/16)

OPRAVILO:  Dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za izvedbo volitev.

 

Datum:       21.12.2016          Dan: 1. dan

Pravna podlaga:  ZVRK: osmi odstavek 23. člena


OPRAVILO:  Ministrstvo za notranje zadeve na spletni strani Občine Divača objavi število volilnih upravičencev v volilni enoti 2.    

 

Datum:      21.12.2016 do 8.2.2017 do 19. ure          Dan:  1. dan -50. dan  (najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja)

Pravna podlaga:   ZLV: 74. člen

OPRAVILO:  Politične stranke določajo kandidate za člana občinskega sveta, skladno z njihovimi pravili.

Skupine volivcev določajo kandidate za člana občinskega sveta z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih. 

 

Datum:      28.12.2016          Dan:  8. dan   (najpozneje 7 dni po razpisu volitev)

Pravna podlaga:  ZEVP-2: 22. člen

OPRAVILO:  Občinska volilna komisija določi volišča za izvedbo glasovanja in sporočijo pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za katero vodi register stalnega prebivalstva, ter območja teh volišč.

 

Datum:      31.12.2016          Dan:  11. dan   (najpozneje 10 dni po razpisu volitev)

Pravna podlaga:  ZLV: 37. člen

OPRAVILO 1:  Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatovo katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

 Pravna podlaga:  ZLV: 45.a člen

OPRAVILO 2:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega svet, na predlog občinske volilne komisije, določi višino nadomestil članov volilnih odborov za posebne oblike glasovanja in Občinske volilne komisije.

 

Datum:      10.1.2017          Dan:    21. dan  (najpozneje 20 dni po razpisu volitev)

Pravna podlaga:   ZEVP-2: 22. člen

OPRAVILO:  Ministrstvo najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi za posamezno volišče volilni imenik in ga pošlje upravni enoti na območju volišča v pregled v elektronski obliki.

 

Datum:      18.1.2017          Dan:   30. dan   (najkasneje 45. dan pred dnevom glasovanja)

Pravna podlaga:  ZVRK:  16. člen

OPRAVILO:    Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve, za katere se organizira kampanja. 

 

Datum:      8.2.2017 do 19. ure          Dan:   50. dan   (najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja)

Pravna podlaga:  ZLV:  74. člen v zvezi z določbo  ZVDZ: 46. člen

OPRAVILO 1:     Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko podpiše obrazec podpore kandidaturi. 

OPRAVILO 2:Pri občinski volilni komisiji je potrebno vložiti kandidature za člana občinskega sveta, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci).

Predlagatelj kandidata ob predložitvi kandidature občinski volilni komisiji sporoči tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in določi predstavnika kandidata.

 

Datum:      14.2.2017           Dan:   57. dan (najpozneje do 18. dne pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga: ZLV: drugi odstavek 74. člena in  ZVDZ: 59. člen

OPRAVILO:  Preizkus kandidatur, pri čemer je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature navedeni datum.

 

Datum:      14.2.2017 do 17.2.2017          Dan:   57. dan - 60. dan (od 18 dni do najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga: ZLV: drugi odstavek 74. člena in ZVDZ: 60. člen

OPRAVILO: Določitev seznama kandidatur (žrebanje vrstnega reda).

 

Datum:        17.2.2017          Dan:   60. dan (najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga:  ZLV: drugi odstavek 74. člena  in  ZVDZ: 60. in 61. člen

OPRAVILO:  Javna objava seznamov potrjenih kandidatur.

 

Datum:      20.2.2017         Dan:   63. dan (najpozneje 12 dni pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga:  ZLV: 37. člen

OPRAVILO:        Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

 

Datum:      22.2.2017          Dan: 65. dan  (najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga:  ZVDZ: 81. člen

OPRAVILO:  Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka obvestiti občinsko volilno komisijo, da želijo glasovati po pošti.

 

Datum:      24.2.2017          Dan:   66. dan (najkasneje 9. dan pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga:  ZEVP-2:  29. člen

OPRAVILO: Pristojni organ potrdi volilne imenike ter jih preda občinski volilni komisiji.

 

Datum:      27.2.2017           Dan:   70. dan  (najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga:  ZLV: drugi odstavek 47. člena

OPRAVILO:  Predstavnik kandidature  lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji oz. posebni občinski volilni komisiji.

 

Datum:      1.3.2017          Dan:    71. dan  (najprej 5 dni  in najpozneje  2 dni pred dnem glasovanja)                                 

Pravna podlaga: ZLV: 78. člen  

OPRAVILO:  Predčasno glasovanje. Sreda 1. marca 2017, med 9.00 in 17.00 uro. 

 

Datum:      1.3.2017          Dan:   71. dan   (najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga: ZLV: 81. člen

OPRAVILO:     Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu.

 

Datum:      4.3.2017 od 0.00 ure do 24. 00 ure         Dan:   74. dan  (najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja)

Pravna podlaga:   ZLV: 4. člen v zvezi z določbami  ZVDZ: 5. člen

OPRAVILO:   Zaključek javne volilne propagande. Volilni molk.

 

Datum:      5.3.2017          Dan: 76. dan

Pravna podlaga:  Razpis volitev (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/16)

OPRAVILO:  Splošno glasovanje.

 

Datum:      6.3.2017          Dan:   77. dan (naslednji dan po dnevu glasovanja)

Pravna podlaga:   ZLV: prvi odstavek 89. člena

OPRAVILO 1: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12. ure).

 

Pravna podlaga:    ZLV: 88. člen

OPRAVILO 2: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

 

Datum:      10. 3. 2017          Dan:    80. dan  (najkasneje 6. dan po dnevu glasovanja) 

Pravna podlaga:  ZLV: 90. člen

OPRAVILO:  Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur.

 

 

II.   Občinska volilna komisija je ta rokovnik sprejela v sestavi predsednik Denis Zobarič,  namestnik predsednika Matej Bandelj ter člani Sonja Srebot, Tatjana Cerkvenik, Nava Vardjan in Karolina Kljun.

 

Rokovnik je potrdila soglasno.

Številka: 041-0001/2016-11

Divača, 16.12.2016

 

 

Predsednik Občinske volilne komisije Občine Divača

Denis Zobarič

 

 

 

II.   Občinska volilna komisija je popravke rokovnika sprejela soglasno v sestavi predsednik Denis Zobarič, člani Sonja Srebot, Jože Tominc, Tatjana Cerkvenik in Karolina Kljun.

 

Številka: 041-0001/2016-24

Divača, 27.12.2016

 

Predsednik občinske volilne komisije Občine Divača

Denis Zobarič