Pravilnik o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača

datum: 20.05.2004

kategorija: Akti

Pravilnik o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2004

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet na svoji 14. redni seji dne, 29. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila in postopek za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Divača se sofinancirajo:
– kulturne prireditve,
– športne prireditve,
– turistične prireditve in
– kompleksne prireditve (to so prireditve, ki vključujejo šport, turizem in kulturo).
Prireditve, ki so širšega značaja, regionalnega ali državnega niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– kulturna, turistična in športna društva, ki bodo organizirala prireditve na območju Občine Divača in imajo sedež na območju Občine Divača, ter so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– krajevne skupnosti na območju Občine Divača, ki organizirajo prireditve na območju Občine Divača,
– javni zavodi s sedežem v Občini Divača, ki bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača in
– kulturna, turistična in športna društva, ki so organizatorji prireditve/ev, ki se izvaja izven območja Občine Divača so upravičeni do sredstev po tem pravilniku v primeru, da jim Občina Divača ne more zagotoviti ustreznih prostorov za izvedbe prireditve/ev.
4. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja (soglasja…), ki so potrebna za izvedbo prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve/v niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje prireditev v Občini Divača se zagotovijo v proračunu Občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto. 5% sredstev se rezervira za izredne prireditve, do katerih so upravičena društva s posebno vlogo. V primeru, da se rezervirana sredstva ne porabijo se prenesejo v proračun za naslednje leto.
6. člen
Sredstva, ki so potrebna za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača so izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk. Pri vrednotenju prireditev se upoštevajo merila, ki so priloga tega pravilnika.
7. člen
Postopek pridobivanja sredstev
Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača. Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višina sredstev, ki je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in strokovna komisija.
Strokovna komisija na podlagi meril ovrednoti prireditve s točkami in s sklepom obvesti izvajalce o višini doseženih točk in vrednosti točke.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku 8 dni od sprejema sklepa. Pritožbo se poda na župana Občine Divača.
Ovrednotenje prireditev potrdi župan, ki sklene pogodbo z izbranimi izvajalci.
8. člen
Javni razpis vsebuje:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– predmet sofinanciranja,
– višina razpoložljivih sredstev,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
– način dostave vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Občinska uprava ima od posameznega prijavitelja pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti za pridobivanje proračunskih sredstev.
9. člen
Z organizatorji prireditev se sklenejo pogodbe.
Pogodba vsebuje:
– podatki o organizatorju (naziv, naslov, davčna številka)
– prireditve, za katere so mu bila dodeljena sredstva,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne prireditve,
– način nadzora nad namensko uporabo sredstev.
Organizatorji prireditev so dolžni spoštovati določila pogodbe.
V primeru, da komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v sklepu na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
V primeru, da je bilo organizatorju na podlagi meril dodeljenih več sredstev za prireditev, kot je to podano v končnem finančnem poročilu o realizaciji prireditve, se organizatorju izplača znesek naveden v finančnem poročilu, razliko pa se zadrži.
10. člen
Prijavitelj je dolžen v roku 15 dni po končani prireditvi podati poročilo o poteku prireditve z zahtevkom za izplačilo sredstev z vsemi prilogami, ki so sestavni del poročila. Poročilo o poteku prireditve z zahtevkom za izplačilo sredstev se poda na predpisanih obrazcih, ki jih dobi na Občini Divača. Občinska uprava bo sredstva prijaviteljem izplačala na podlagi prejetega poročila v roku 30 dni. III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 14/03
Divača, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Divača Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.MERILA ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|Zap. |Merilo točkovanja | |Št. točk |
|št. | | | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|1. |SODELOVANJE NA |Postavitev stojnice |2 točki / stojnica |
| |PRIREDITVI | | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+| | |Kot tekmovalci, |2 točki / na |
| | |nastopajoči |tekmovalca oziroma |
| | | |nastopajočega |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Če sodeluje več kot 10 |10 točk |
| | |mladih | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|2. |ORGANIZACIJA |Redarji |1 točka / radar |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Gasilska ekipa, medicinska|10 toč / vsaka ekipa |
| | |ekipa | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|3. |MERILO TEHNIČNE NARAVE |Postavitev odra |70 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Poskrbeti za ozvočenje |70 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Poskrbeti za osvetlitev |70 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Poskrbeti za ogrevanje |70 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Stroški sodnikov |10 točk / sodnik |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Nabava medalj |0,5 točke / medalja |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Nabava pokalov |3 točke / pokal |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|4. |TRAJANJE PRIREDITVE |1 dan |5 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |2 dni |10 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |3 in več dni |15 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|5. |TRADICIJA-INOVACIJA |1 leto |10 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |2 – 5 let |5 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |6 – 10 let |15 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |11 let in več |20 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|6. |OBISK PRIREDITVE |Do 50 ljudi |5 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Do 100 ljudi |10 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Do 500 ljudi |25 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Nad 501 ljudi |40 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|7. |NARAVA PRIREDITVE |Kulturna prireditev na |15 točk |
| | |kateri sodeluje samo | |
| | |organizator | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Kulturna prireditev na |25 točk |
| | |kateri sodelujejo gostje s| |
| | |področja kulture | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Športna prireditev / |15 točk |
| | |tekmovanje na ravni občine| |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Športna prireditev s |25 točk |
| | |sodelovanjem ostalih | |
| | |športnih društev iz drugih| |
| | |občin | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Izključno turistične |10 točk |
| | |prireditve | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Kompleksne prireditve |40 toč |
| | |(vključujejo šport, | |
| | |kulturo in turizem) | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Manjše vaške prireditve |5 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|8. |PROMOCIJA OBČINE |Internetna stran |5 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Lokalni mediji – Glasnik |5 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Regionalni mediji – |10 točk |
| | |Primorske | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
| | |Nacionalni mediji |15 točk |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+
|9. |VSTOPNINA |Prireditve, ki so brez |20 točk |
| | |vstopnine, štartnine, | |
| | |prijavnine | |
+-----+------------------------+--------------------------+---------------------+


Pojasnila k merilom:
1. merilo: SODELOVANJE NA PRIREDITVI
– postavitev stojnice – zajema dejansko postavitev stojnice in na njej
prodaja izdelkov,
– sodelovati kot tekmovalci ali nastopajoči – se smatra samo sodelovanje
nastopajočih kot so: (zbori, ansambli, vokalne skupine, humoristi, športne
ekipe, posamezni športniki ali kulturniki, orkestri, gledališke skupine ali
posamezni igralci, solisti),
– do dodatnih točk so upravičene prireditve na katerih (na zgornji način)
sodeluje več kot 10 mladih – pod besedo mladi se smatra starost do vključno 18
let.
2. merilo: ORGANIZACIJA
– redarji – vsak prijavljen in plačan redar pomeni eno točko,
– gasilska ekipa, medicinska ekipa – prijavljena in plačana ekipa pomeni
točke.
3. merilo: MERILO TEHNIČNE NARAVE
– osvetlitev – organizator mora sam priskrbeti in plačati osvetlitev
(reflektorji, napeljava luči do mesta prireditve). Javna razsvetljava ni predmetdodatnih točk,
– postavitev odra – zajema postavitev montažnega odra (prevoz, montaža,
demontaža in odvoz). Betonski nepremični odri niso upravičeni do dodatnih točk,
– ozvočenje – organizator mora sam priskrbeti za ozvočenje (mešalna miza,
mikrofoni ...). Ansambli ki imajo lastno ozvočenje niso upravičene do točk za
postavitev ozvočenja,
– ogrevanje – organizator mora sam priskrbeti ogrevanje za izvajanje
prireditve, ki se odvija v zimskem času v prostoru, ki je potreben ogrevanja,
– nabava medalj in nabava pokalov – strošek, ki ga mora organizator sam
plačati za nabavo medalj in pokalov,
– stroški sodnikov – je strošek, ki ga mora organizator plačati za sodnika.
4. merilo: TRAJANJE PRIREDITVE – ocenjuje se trajanje posamezne prireditve v
dnevih oziroma sklopa prireditve prav tako v dnevih.
5. merilo: TRADICIJA – INOVACIJA – do dodatnih točk so upravičene
prireditve, ki predstavljajo tradicijo v prostoru. Do točk so pa tudi upravičene
prireditve, ki so se prvič pojavile in pomenijo novost.
6. merilo: OBISK PRIREDITVE – vodja prireditve poda oceno obiska prireditve.
7. merilo: NARAVA PRIREDITVE
– kulturna prireditev, na kateri sodeluje samo organizator,
– kulturna prireditev na kateri sodelujejo tudi gostje s področja kulture
(solisti, zbori, vokalne skupine, ansambli, orkestri ...),
– športna prireditev, ki zajema tekmovanje na ravni občine in na kateri
sodelujejo športna društva iz Občine Divača,
– Športna prireditev na kateri poleg športnih društev iz Občine Divača
sodelujejo tudi športna društva ali posamezniki iz drugih občin,
– Izključno turistične prireditve so namenjene samo promociji turizma (razne
okrogle mize ...),
– Manjše vaške prireditve zajemajo: opasila, kresovanje, vaške veselice ...
8. merilo: PROMOCIJA OBČINE – smatra se objava članka s sliko v medijih ali
na internetni strani. Točke se dobi za vsako objavo.
9. merilo: VSTOPNINA – prireditve, ki so brez vstopnine, štartnine,
prijavnine, kotizacije... so upravičene do dodatnih točk.
Postavke: redarji, gasilska in medicinska ekipa, postavitev odra, ozvočenje,
osvetlitev, ogrevanje, stroški sodnikov, medalj in pokalov so upravičene do točk
na podlagi izstavljenih računov.