Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu

datum: 12.08.2004

kategorija: Akti

Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu

Uradni list Republike Slovenije št. 89/2004

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejelO D L O Ko spremembi Odloka o pokopališkem redu1. členV Odloku o pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 86/98) se v drugem odstavku 15. člena doda nova peta alinea, ki se glasi:"– žarna niša 0,50 x 0,50 x 0,50 m".2. členSpremeni se 27. člen; število 23. se nadomesti s številom 25.3. členDoda se nov 28.a člen, ki se glasi:"Letno najemnino za grobove, ki so bili postavljeni pred sprejemom tega odloka določa cenik.".4. členTa odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 16/02Divača, dne 8. julija 2004.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.