Projekt »Za kvalitetnejši prosti čas«

datum: 30.09.2011

kategorija: Projekti

ZA KVALITETNEJŠI PROSTI ČAS

Projekt »Za kvalitetnejši prosti čas«, ki ga je izvedla Občina Divača delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje . Projekt se je izvajal v okviru izvajanja ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 po pristopu LEADER.

logo ekrp

Povezava: EKSRP


Z izvedbo tega projekta je Občina Divača uredila dva parka in sicer enega v predelu SI- 9 in drugega, ki ima tudi otroško igrišče, pri Zdravstveni ambulanti Divača.

- Park v predelu SI-9 (celotna površina parka SI-9 je 2.800 m2)

Ureditev je zajemala: namestitev 5 klopi, 5 košev za smeti, zasaditev 14 dreves in zatravitev brežine, zelenice ob sprehajalni poti in dna doline v velikosti 2.420 m2, priklop luči ter postavitev obrazložitvene table.

- Park pri Zdravstveni ambulanti z otroškim igriščem (celotna površina parka je 1.120 m2)

Ureditev parka je zajemala: namestitev 3 klopmi, 3 košev za smeti, postavitev 2 stojal za kolesa, zatravitev parka v velikosti 700 m2, zasaditev 3 dreves, postavitev 6 igral, postavitev varnostne ograje v obsegu 145 m z 2-mi vhodnimi vrati na igrišče, ureditev talne igralne površine pod igrali v velikosti 100 m2 in povezovalnih poti ter postavitev obrazložitvene table. Park se je zaradi varnostnih in higienskih v razlogov ogradilo.

Stroški celotne investicije so znašali 43.744,94 EUR z vključenim DDV-jem. Od upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo izvršitev vseh zgoraj navedenih del v obeh parkih z otroškim igriščem brez vključenega davka na dodano vrednost, v višini 36.485,40 EUR, bo Evropska unija preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja prispevala sredstva v višini 50% upravičenih stroškov, t.j. 18.242,70 EUR.
Ostala sredstva za financiranje, 50% deleža upravičenih stroškov in ostale neupravičene stroške, kot je davek na dodano vrednost, pa je zagotovila Občina Divača.

Operacija se je začela izvajati v maju 2009 in se bo končala 30.09.2011. Po končanih delih v mesecu juliju 2011 je bila dne 8.7.2011 slavnostna otvoritev obeh parkov z otroškim igriščem.

Občina Divača ima z izvedbo navedenega projekta zagotovljene pogoje za igro in druženje otrok in mladine ter njihovih staršev in vseh občanov naselja Divača v obeh parkih z otroškim igriščem.
Povezave na spletno stran Evropske komisije, ki zadeva EKSRP: