Občina Divača najbolj energetsko učinkovita med malimi občinami

datum: 13.09.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Na natečaju za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino, ki ga organizira portal Energetika.NET, je bila kot najboljša med malimi občinami (manj kot 5000 prebivalcev) izbrana občina Divača. Svoje primere dobre prakse je prijavila in v veliki meri izvedla v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA.

Izbor natečaja potrjuje zavedanje in aktivno delovanje občine Divača na področju energetsko učinkovitega ravnanja in uvajanja obnovljivih virov energije, tudi z namenom izboljšanja življenjskega standarda občanov in prispevanja k varovanju okolja.

Občina Divača dokazuje, da lahko tudi majhne občine z aktivno okoljsko in energetsko politiko bistveno zmanjšajo rabo energije ter povečajo rabo obnovljivih virov energije.

Trenutni rezultati in ambiciozni cilji v občini zmanjšujejo stroške za javno razsvetljavo ter bistveno zmanjšujejo rabo energije v javnih stavbah, saj se pri prenovah javnih objektov sledi ciljem energetske učinkovitosti.

Z rekonstrukcijo razsvetljave, ki je bila izvedena v letu 2012 in jo je izvedlo podjetje Javna razsvetljava d.d. Ljubljana, izbrano na javnem razpisu, je občina dosegla zmanjšanje rabe energije za kar 66 % (oziroma 368 MWh), emisije CO2 pa so zmanjšane za 206 ton. Letna raba energije po izvedeni sanaciji znaša 185 MWh, poraba na prebivalca dosega vrednost po Uredbi pod 44,5 kWh na prebivalca letno.

Zgrajen je bil nov nizkoenergijski vrtec v Divači, ki je zgrajen v celoti v leseni izvedbi. Za gradnjo vrtca z investicijo 2.730.451,25 € so pridobili nepovratna sredstva Ekosklada v višini SVLR: 237.970,00; MGRT: 235.314,00; EKO Sklad: 233.439,00; Evropski sklad za regionalni razvoj: 1.096.469,30, občina pa je prispevala 927.258,95. Z delovanjem novega vrtca so prepolovili rabo energije ter zmanjšali emisije CO2 za več kot polovico v primerjavi s starim vrtcem.

V letu 2013 ter 2014 se izvaja celovita energetska sanacija OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, v prihodnjih letih 2014 in 2015 pa še sanacija POŠ Senožeče. Za obe sanaciji bo občina pridobila nepovratna sredstva v višini preko 70 % celotne investicije. V obeh stavbah bo raba energije zmanjšana za več kot 60 %, emisije pa bodo nižje za 90 %, saj bosta stavbi ogrevani z lesno biomaso.

V javnih objektih se je uvedlo ciljno spremljanje rabe energije - CSRE z namenom sistematičnega izboljševanja energetske učinkovitosti javnih objektov.

Tudi pri uporabi obnovljivih virov energije ima občina že izvedene projekte in zastavljene cilje.

Ob sanacijah kotlovnic v javnih stavbah se občina odloča za uporabe lesne biomase, prav tako pa razmišlja tudi o sistemu DOLB. V občini je 6 sončnih elektrarn, skupna inštalirana moč 402 kW, največja je MFE Divača moči 202 kW. V občini imajo dve vetrni elektrarni. Leta 2009 je bila zgrajena VE Dolnje ležeče, katere moč znaša 2,6 kW, leta 2012 pa prva velika vetrna elektrarna v Sloveniji Vetrna elektrarna Dolenja vas, nazivne moči 2,3 MW. Načrtuje se izgradnjo velikega vetrnega polja, saj je že pridobilo energetsko dovoljenje za vetrno elektrarno nazivne moči 80 MW.

Poleg tega občina aktivno deluje na področju osveščanja in informiranja občanov, ter izobraževanja otrok, s tem pa posredno, z zavedanjem občanov pomena o URE in OVE, posledično zmanjšuje emisije v okolju in ustvarja boljše bivalno okolje.
Vsako leto se izvaja delavnice Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE. V občini pa je občanom namenjena tudi Energetska svetovalna pisarna Divača.

V šolskem letu 2012/2013 se je odvijal natečaj OVE in URE, kjer sta iz občine Divača uspešno sodelovali dve šoli. Udeležili so se tudi zaključnega dogodka z naslovom Dan OVE in URE v Novi Gorici.

Nenazadnje je občina tudi podpisnica Konvencije županov, s čimer se zavezuje, da bo izpolnila in presegla cilj Evropske unije 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Kot prejemnica priznanja En.občina 013 je občina Divača gotovo lahko dober zgled, kako pristopiti k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije
na lokalni ravni.


Slike iz podelitve:

Slika 1  Slika 2