ZAPORA OBČINSKIH CEST

datum: 14.01.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača obvešča vse krajane naselja Senožeče, da je na podlagi ODREDBE Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana del ceste mimo "Jančarjeve hiše" v Senožečah zaradi nevarnosti rušitve na cesto zaprt.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana po pooblaščeni uradna osebi Silvani Zadel po uradni dolžnosti na podlagi 5. odstavka 5. člena , 112. člena in 1. odstavka 119. člena Zakona o cestah ( ZCes-1A) ( Uradni list RS št. 109-2010 in 48/2012 ) izdaja


ODREDBO

lastniku in upravljavcu kategorizirane javne poti št. JP 562311 (parcelna številka 3480/11 k.o. Senožeče) Občini Divača, da na delu cestišča vzporedno s stavbo na parceli št. 151 k.o. Senožeče ( hišna številka Senožeče 86 - »Jančarjeva hiša« ) postavi fizično zaporo in jo označi s prometno signalizacijo tako, da se vsem mimoidočim prepreči dostop do ruševine in vzpostavi obvoz mimo vodnjaka ob stavbi s hišno številko Senožeče 77. Zapora je začasna in traja do odprave nevarnosti porušitve objekta na cestišče.

Obrazložitev:

Na podlagi 5. odstavka 5. člena, 112. člena in 1. odstavka 119. člena Zakona o cestah ( ZCes-1A) kjer je določeno, da je naloga inšpekcije v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge ukrepe, de se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.

Stavba na parceli št.151 k.o. Senožeče je v zelo slabem stanju že dolgo časa, je ruševina. Streha je vdrta v celoti. Ostali so le še obodni zidovi. Stene so razpokane, odpada kamenje. Obstaja nevarnost porušitve stene objekta na cesto, zato je potrebna takojšnja delna zapora kategorizirane ceste (JP 562311), ki pelje tik ob o objektu – ruševini. Objekt je potrebno ustrezno zavarovati s postavitvijo zapore - ograje v višino in širino tako, da bo ob možni sami rušitvi objekta material ostal za ograjo, ter označiti zaporo in obvoz mimo vodnjaka s prometno signalizacijo.
Zaradi stanja objekta, ogroženosti življenja ljudi in premoženja sosednjih objektov, je ukrep o začasni zapori ceste potrebno izvesti takoj.

Pritožba na odredbo ne zadrži izvršitve.


Silvana Zadel
Vodja MIR-a, InšpektorODREDBA

Načrt zapore