Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1998

datum: 20.11.1998

kategorija: Akti

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1998

Uradni list Republike Slovenije, št. 78/1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US in 44/96 – odl. US, 26/97, 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača, je Občinski svet občine Divača na 43. redni seji dne 10. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1998
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Divača za leto 1998 (v nadaljevanju: odlok), tako, da glasi:
Proračun Občine Divača za leto 1998 je določen v naslednjih zneskih:

----------------------------------------------------------------
V SIT Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja
----------------------------------------------------------------
Prihodki 331,488.751
Odhodki 326,463.530 5,025.221
Presežek 5,025.221
Primanjkljaj 5,025.221
----------------------------------------------------------------

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 5,025.221 SIT, ki je porabljena pri računu financiranja za odplačilo obveznosti iz naslova odplačila glavnic posojil.
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 43/29
Divača, dne 10. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.