Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača

datum: 11.10.2002

kategorija: Akti

Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2002

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača.
Občina Divača po določbah tega odloka nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02; v nadaljevanju: zakon).
2. člen
Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki so od leta 1974 do 1. 1. 1995 same, preko bivše Občine Sežana ali krajevnih skupnosti, sklepale pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača, in sicer s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
4. člen
Komisija zbere podatke o višini vseh vloženih sredstev v izgradnjo telefonskega omrežja na območju Občine Divača.
Komisija pripravi skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov, seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti, druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Upravičenci morajo komisiji najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega odloka posredovati vsa dokazila o vlaganjih (pogodbe, računi, virmani).
Na posamezni zaokroženi celoti, kjer se je gradilo telefonsko omrežje in sta kot pogodbeni stranki nastopali krajevna skupnost in pravni predniki Telekoma Slovenije d.d., lahko krajevna skupnost poda zahtevek za vračilo za vse vlagatelje skupaj.
Krajevna skupnost mora komisiji dati na vpogled dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so bila prikazana sredstva dejansko vložena.
Seznam upravičencev objavi komisija na krajevno običajen način po postopku kot ga določa zakon.
6. člen
Delež vračila, ki pripada posameznemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz sklenjenih pogodb.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
Na osnovi ugotovitve vloženih sredstev posameznega upravičenca in določb 4. člena zakona bo komisija izračunala višino sredstev za vračilo.
7. člen
Upravičencem na določeni zaokroženi celoti (krajevna skupnost, vaški odbor) so lahko vrnjena sredstva v celoti ali le del teh namenijo v investicije, ki so za kraj pomembne.
Občina Divača mora sredstva vrnjena iz naslova vlaganj iz samoprispevka in podobno, ki so bila vložena v izgradnjo telefonskega omrežja, uporabiti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana.
8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre za vlaganja v izgradnjo telefonskega omrežja.
Občina vrača deleže upravičencem pod pogojem in v rokih, ki jih določa zakon.
9. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo dediči enega izmed sebe pooblastiti, da jih bo zastopal v postopku. Skupno pisno pooblastilo je potrebno izročiti komisiji. Razdelitev sredstev med dediči ni več stvar občine.
10. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34/04
Divača, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.