Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača

datum: 21.09.1998

kategorija: Akti

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 64/1998

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/83, 7/94 in 70/95) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na seji dne 15. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Divača se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno petnajst članov sveta.
1. Volilna enota št. 1 obsega območje Krajevne skupnosti Divača. V volilni enoti se voli pet članov sveta. Sedež volilne enote je v Divači.
2. Volilna enota št. 2 obsega območje Krajevne skupnosti Senožeče. V volilni enoti se voli pet članov sveta. Sedež volilne enote je v Divači.
3. Volilna enota št. 3 obsega območje Krajevne skupnosti Vreme, Krajevne skupnosti Barka in Krajevne skupnosti Misliče. V volilni enoti se voli pet članov sveta. Sedež volilne enote je v Divači.
2. člen
Za volitve župana Občine Divača se določi 1 volilna enota. Volilna enota obsega celotno območje Občine Divača. Sedež volilne enote je v Divači.
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana (Uradne objave, št. 20/94).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 6/5
Divača, dne 15. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.