Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2003

datum: 25.04.2003

kategorija: Akti

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2003

Uradni list Republike Slovenije, št. 38/2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Divača za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 511.909
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 416.157
70 DAVČNI PRIHODKI 309.456
700 Davki na dohodek in dobiček 247.000
703 Davki na premoženje 36.020
704 Domači davki na blago in storitve 26.436
71 NEDAVČNI PRIHODKI 106.701
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 101.523
711 Takse in pristojbine 2.300
712 Denarne kazni 23
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55
714 Drugi nedavčni prihodki 2.800
72 KAPITALSKI PRIHODKI 62.007
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.367
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 51.640
73 PREJETE DONACIJE 100
730 Prejete donacije iz domačih virov 100
74 TRANSFERNI PRIHODKI 33.645
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 33.645
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 644.721
40 TEKOČI ODHODKI 103.427
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 37.247
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.287
402 Izdatki za blago in storitve 59.109
409 Rezerve 1.784
41 TEKOČI TRANSFERI 249.692
410 Subvencije 13.099
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 45.355
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 18.039
413 Drugi tekoči domači transferi 173.199
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 239.639
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 239.639
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 51.963
430 Investicijski transferi 51.963
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -132.812

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA –
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH –
DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA –
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 30.000
50 ZADOLŽEVANJE 30.000
500 Domače zadolževanje 30.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 700
55 ODPLAČILA DOLGA 700
550 Odplačila domačega dolga 700
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 29.300
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -103.512

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 103.512 tisoč tolarjev.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 1.000 v tisoč tolarjev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini 784 tisoč tolarjev. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa do konca meseca decembra. O uporabi sredstev rezerve v posameznem primeru do višine 1.000 v tisoč tolarjih odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki ter odplačilo dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 30 milijonov tolarjev.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
8. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
9. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
10. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
13. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan najmanj na šest mesecev občinski svet.
14. člen
Kolikor občina prejme namenska sredstva za določen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani odhodkov.
15. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih.
16. člen
Nadzorni odbor občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
17. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2003, so sestavni del proračuna za leto 2003.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Z objavo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003 (Uradni list RS, št. 109/02), sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003 (Uradni list RS, št. 33/03) in odlok o proračunu Občine Divača za leto 2002 (Uradni list RS, št. 43/02).

Št. 4/01
Divača, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.