Odlok o pokopališkem redu

datum: 18.12.1998

kategorija: Akti

Odlok o pokopališkem redu

Uradni list Republike Slovenije, št. 86/1998

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni lis RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Divača na 44. redni seji dne 1. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pokopališkim redom se predpiše; način in čas pokopa, zvrsti grobov, tehniče normative za grobove, postavljanje, spreminjanje ali odstranjanje spomenikov, obnovo grobnic in vsak drug poseg v prostor na pokopališču, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, določa pokopališča, določa mirovalno dobo in druga vprašanja. 2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je gospodarska javna služba
3. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravlja in pokopališča ureja izvajalec gospodarske javne službe oziroma krajevna skupnost (v nadaljevanju: upravljalec pokopališča), če tako odloči Občinski svet občine Divača.
4. člen
Upravljalec pokopališča opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost in ureja pokopališče na krajevno običajen način in na podlagi zakona in tega odloka z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
5. člen
Umrli do pogrebne svečanosti in pokopa praviloma leži v mrliški vežici. V krajih kjer ni mrliške vežice se umrli izjemoma čuva doma.
6. člen
Prevoz umrlega oziroma žare je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili upravljalca pokopališča.
Upravljalec pokopališča je dolžan v najkrajšem času oziroma najkasneje v 8 urah po nastopu smrti in sporočilu svojcev, opraviti prevoz pokojnika v mrliško vežico.
7. člen
Umrli se po prevozu na pokopališče položi v mrliško vežico ali hrani v hladilni komori. Če pokop in pogrebne svečanosti organizirajo civilne pravne osebe javnega prava, ki jih določa zakon, se umrli pred pokopom izjemoma lahko položi tudi v določen objekt zunaj pokopališča.
8. člen
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi listine o prijavi smrti matičarju in ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.
Pogrebne svečanosti se opravijo v obsegu po dogovoru med upravljalcem pokopališča in svojci oziroma drugimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki imajo interes.
9. člen
Na pokopališčih v Občini Divača se pokopi lahko opravljajo vsak dan med 9. in 19. uro v dogovoru z upravljalcem pokopališča.
10. člen
Na pokopališčih, kjer je organizirano čuvanje umrlega v mrliških vežicah so le te odprte v zimskem času, to je od 31. oktobra do 30. aprila od 8. do 19. ure, v poletnem času, to je od 1. maja do 30. oktobra pa od 7. ure do 21. ure.
II. UREDITEV POKOPALIŠČ IN NAČIN POKOPA
11. člen
Pokopališča morajo biti ograjena z zidom ali gosto živo mejo. Morajo imeti shrambo za orodje, urejeno smetišče, organiziran odvoz smeti, napeljano vodo in prostor za odlaganje spomenikov.
Upravljalec pokopališča mora imeti izdelan načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališčne oddelke in grobove v merilu 1:1000, in evidenco grobov z izkazom pokopanih oseb, datumom pokopa in zaznambo groba.
12. člen
Na pokopališčih so dovoljene naslednje vrste grobov:
– enojni grobovi,
– dvojni grobovi,
– otroški grobovi,
– žarni grobovi,
– grobnice.
Ne glede na gornja določila se mora pri novih pokopališčih oziroma širitvi obstoječih pokopališč predvideti še oddelke za vrstne grobove, skupna grobišča, prostor za anonimne pokope in prostor za raztrositev pepela.
Graditev novih grobnic ni dovoljena.
13. člen Mere grobne jame so: dolžina 2,60, širina do 1 metra in globina najmanj 1,80 m.
V vsakem primeru je nujen poglobljen izkop, kadar se v isti jami predvideva več pokopov. Jama mora biti poglobljena tako, da znaša plast zemlje nad zadnjo krsto najmanj 1,50 m.
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih, razorju ali obstoječih grobovih in grobnicah.
Shranjevanje žar doma ni dovoljeno.
14. člen
Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je 10 let.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le v primerih, ki jih določa zakon in v primeru, ko je bil narejen poglobljen izkop.
Določbe prejšnega odstavka ne veljajo za žarne grobove.
V obstoječe grobnice se sme umrle pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
15. člen
Poti med vrstnimi grobovi smejo biti široke največ 0,40 m.
Nagrobniki in nagrobni spomeniki se morajo postavljati ob vzglavju groba in ne smejo presegati naslednjih zunanjih mer okvirja:
– enojni grob 0,85 x 2 m
– dvojni grob 1,60 x 2 m
– otroški grob 0,60 x 1,50 m
– žarni grob 0,60 x 0,60 m
Višina nagrobnika je lahko največ 1,30 m, kar velja tudi za razne vrste sadik.
III. PRIJAVA POKOPA IN SKLENITEV NAJEMNE POGODBE ZA GROB
16. člen
Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop izvajalcu pokopališke oziroma pogrebne dejavnosti najmanj 24 ur pred pokopom in se istočasno dogovoriti o lokaciji pokopa.
Pokop se ne sme opraviti brez ustreznih mrliških dokumentov ali dovoljenj pristojnega upravnega organa.
17. člen
Sorodniki pokojnika oziroma najemniki groba sklenejo ob prijavi pokopa najemno pogodbo za grob z upravljalcem pokopališča. Z plačilom najemnine je plačano tudi vzdrževanje pokopališča oziroma skupnih naprav.
Najemnino in ceno pogrebnih storitev določi s posebnim cenikom upravljalec pokopališča na podlagi soglasja Občinskega sveta občine Divača.
18. člen
Najemnik pridobi pravico razpolaganja z grobom s sklenjeno najemno pogodbo, ki mora vsebovati:
– podatke o grobu,
– obveznosti najemnika in upravljalca pokopališča,
– višino najmenine,
– čas prvega najema, ki nemore biti krajši od 10 let,
– rok rednega plačila.
Prostor za grobove se oddaja za določeno dobo 10 let z možnostjo podaljšanja.
Po poteku najemnega razmerja je upravljalec pokopališča dolžan pozvati najemnika, da obnovi najemno pogodbo. Če najemnik ne sklene najemne pogodbe se grob smatra kot opuščen.
19. člen
Upravljalec pokopališča razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje redno groba kljub pisnemu opozorilu,
– če najemnik ne uredi groba v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča,
– ob opustitvi pokopališča.
Neredno vzdrževan je grob takrat, kadar nagrobnik ogroža varnost ljudi oziroma je grob tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča.
20. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora odstraniti opremo groba v 15 dneh po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe. Kolikor ne odstrani opreme v določenem roku jo po predhodnem opozorilu, odstrani upravljalec pokopališča na stroške najemnika.
21. člen
Najemna pogodba se sklene, če se zainteresirani obveže zgraditi oziroma urediti grob v roku enega leta od dneva pokopa, ga redno vzdrževati in plačevati najemnino in prispevke za stroške vzdrževanja pokopališča in pokopaliških objektov.
22. člen
Grobovi na pokopališču se urejajo v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, ki ga izdela upravljalec pokopališča.
IV. VZDRŽEVANJE REDA IN MIRU NA POKOPALIŠČU
23. člen
Pokopališke poti, zgradbe, ograje, drevesa in druge pokopališke objekte mora redno vzdrževati upravljalec pokopališča.
24. člen
Vstop na pokopališče je dovoljen vsak dan med 5. in 21. uro.
25. člen
Obiskovalci pokopališča ali mrliške vežice so dolžni opustiti vse, kar žali pieteto do umrlih.
Na pokopališču in v mrliški vežici je predvsem prepovedano:
– vsaka uporaba odprtega ognja, – nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, glasno smejanje, stopanje in hoja po grobovih in grobnicah,
– odlaganje smeti in odpadkov izven prostora, ki je za to določen,
– onesnaževanje pokopališkega prostora in vežice,
– vodenje živali na pokopališče in v vežico, – vožnja z dvokolesi in motornimi vozili ali njih shranjevanje na pokopališču,
– poškodovanje grobov, grobnic in obeležij, vežice, dreves, naprav in predmetov na pokopališču,
– odtujevanje predmetov iz tujih grobov,
– petje in glasba sta na pokopališču dovoljena samo ob pogrebnih obredih in komemoracijah.
26. člen
Uresničevanje tega odloka nadzoruje Občinska uprava občine Divača.
V. KAZENSKA DOLOČBA
27. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek občan, ki ravna v nasprotju z določbami 23. člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost kot gospodarsko javno službo v skladu s tem odlokom je potrebno začeti izvajati najkasneje v 6 mesecih od začetka veljavnosti tega odloka. Že sklenjene pogodbe o upravljanju pokopališč, ki so jih sklepale krajevne skupnosti veljajo do ureditve upravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti kot gospodarske javne službe.
29. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka, preneha za Občino Divača veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine Sežana (Uradne objave PN, št. 1/86).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 44/17
Divača, dne 1. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.