Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

datum: 08.03.2005

kategorija: Akti

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Uradni list Republike Slovenije št. 22/2005

Na podlagi tretjega odstavka 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05) je Občinski svet občine Divača na 21. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejelP R A V I L N I Ko tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkovI. SPLOŠNE DOLOČBE1. členTa tarifni sistem določa način obračuna izvajanja storitev lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba), ki ga uporablja izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec) za gospodinjstva na območju Občine Divača.II. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBEZA GOSPODINJSTVA2. členStoritve javne službe se posameznim povzročiteljem obračunajo mesečno.3. členMesečni obračun storitev javne službe za gospodinjstva se opravi na podlagi naslednjih postavk:– cene storitev javne službe, ki je določena v koncesijski pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: cena iz koncesijske pogodbe) in se oblikuje na utežno enoto (kg) povzročenih odpadkov ter je oblikovana na podlagi veljavnih predpisov;– količine odpadkov na osebo na mesec, ki jo določi izvajalec na podlagi letnega spremljanja evidenc odloženih odpadkov na odlagališče ter količin ostalih ločeno zbranih frakcij tako, da količino vseh zbranih odpadkov v enem letu deli s številom mesecev v letu in s številom oseb vključenih v sistem ravnanja z odpadki. Količina odpadkov na osebo na mesec se letno aktualizira, in sicer 1. aprila na podlagi podatkov preteklega leta. Izvajalec je dolžan naročniku nuditi vso potrebno dokumentacijo o tehtanju ter omogočiti prisotnost in nadzor nad tehtanjem odpadkov.4. členMesečni obračun storitev javne službe za posamezno osebo (MCos) je tako izpeljan kot produkt mesečne količine odpadkov 1 osebe (Q= kg/(os/m)) in cene iz koncesijske pogodbe (Ckp):MCos = Q x CkpMCos = kg/(os/m) x SIT/kg5. členZa mesečni obračun storitev javne službe za počitniško hišo (MCpoč) in za druga stanovanja, ki se jih uporablja kot počitniško stanovanje, se upošteva količina odpadkov, kot jih povzroči mesečno 1 oseba iz gospodinjstva.MCpoč = kg/(poč. hišo /mesec) x Ckp6. členVišina mesečnega obračuna storitev javne službe za:– gospodinjstva (MCG) je premosorazmerna številu članov gospodinjstva:MCG = MCos x št. članov gospodinjstva– za počitniške hiše in počitniška stanovanja se obračuna kot da gre za enočlansko gospodinjstvo:MCpoč = MCos7. členV mesečnem obračunu je potrebno upoštevati še predpisane dajatve in davek (ddv).III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE8. členIzvajalec je dolžan v prehodnem obdobju 6. mesecev od sprejema tega pravilnika ugotoviti količino odpadkov na območju Občine Divača, kar bo osnova za obračunavanje storitve. Do točno ugotovljene količine odpadkov za Občino Divača se za obračun uporabi povprečna količina odpadkov izmerjena na osebo, in sicer 29 kg na mesec.9. členCena za odlaganje odpadkov se določa s sklepom župana na podlagi Odloka o obveznem zbiranju, odvozu in odlaganju odpadkov ter čiščenju javnih površin na območju Občine Sežana (Uradne objave PN, št. 20/91, 31/91, 10/92).10. členTa pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.Št. 21/01Divača, dne 28. februarja 2005.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.