Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

datum: 07.07.2003

kategorija: Akti

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 7. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača
1. člen
V odloku o komunalnih taksah Občine Divača (Uradni list RS, št. 37/97) se besedilo 4. člena zamenja z naslednjim besedilom:
Takšne obveznosti ne plačujejo Občina Divača, krajevne skupnosti v Občini Divača in humanitarne organizacije. Plačila komunalne takse za plakate so oproščena društva s sedežem v Občini Divača za propagiranje kulturnih, športnih in humanitarnih prireditev.
Takse se ne plačuje za reklamne napise sponzorjev na kulturnih in športnih prireditvah v Občini Divača in na športnih objektih v lasti Občine Divača ali krajevnih skupnosti v Občini Divača ter za plakatna mesta za katera ima občina sklenjeno posebno pogodbo.
2. člen
Besedilo 10. člena se zamenja z naslednjim besedilom:
Takse, ki se plačujejo v letnih zneskih se plačajo polletno. Prvi obrok zapade 30 dni od prejema odločbe. Odločbe se izdajajo za tekoče leto do meseca junija. Taksne obveznosti, ki nastanejo po izdaji odločbe se obračunajo v naslednjem letu. V primeru, da se taksni predmet uporablja manj kot eno leto, se zaračuna sorazmeren del letne takse.
3. člen
Spremeni se tarifa komunalnih taks, in sicer:
V tarifi številka 3 se spremeni točkovni del, tekst pod opombo ostane nespremenjen. Prva alinea tarife številka 3 ostane ista, spremeni se druga alinea, in sicer:
– taksa za priložnostno prodajo na javnih površinah, se plača dnevno 150 točk,
– taksa za prodajo potujočih trgovin se zaračunava za vsako prodajno mesto mesečno 10 točk.
V tarifni številka 4 se spremeni točkovni del, tekst pod opombo ostane nespremenjen.
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in so trajnega značaja se plača taksa od velikosti:

-----------------------------------------------------velikost v m2 enostranska dvostranska
letno letno
-----------------------------------------------------
– do 0,5 m2 500 točk 800 točk
– do 1 m2 800 točk 1.200 točk
– do 2 m2 1.000 točk 1.500 točk
– za vsak nadaljnji
začeti m2 do 50 m2 800 točk 1.000 točk
– za večje od 50 m2 50.000 točk 70.000 točk
-----------------------------------------------------

Za svetlobne reklamne napise se k osnovni taksi doda ne glede na velikost še 1.500 točk.
Za reklamne napise, objave, transparente, oglase, ki so postavljeni ali pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in so začasnega značaja se plača taksa od velikosti:

-----------------------------------------------------
velikost v m2 enostransko dvostransko
dnevno dnevno
-----------------------------------------------------
– do 1 m2 5 točk 10 točk
– od 1 m2 do 2 m2 10 točk 20 točk
– za vsak nadaljnji m2 50 točk 100 točk
-----------------------------------------------------

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi, 3. člen se začne uporabljati s 1. januarjem 2004.

Št. 07/03
Divača, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.