Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

datum: 20.05.2004

kategorija: Akti

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2004

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/64, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 2. in 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 14. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Divača s tem odlokom skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju športa z vsakoletnim sprejemom letnega programa športa, za katerega izvajanje se sredstva zagotovijo v občinskem proračunu.
2. člen
Javni interes Občine Divača na področju športa obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v občinskih letnih programih športa na podlagi sprejetega srednjeročnega plana razvoja športa.
Občinski srednjeročni plan razvoja športa in letne programe športa sprejme občinski svet na predlog župana.
3. člen
Srednjeročni plan razvoja športa določa:
– opredelitev ciljev na vseh področjih športa (športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, športne prireditve, delovanje športnih društev, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter vzdrževanje, posodabljanje in načrtovanje izgradnje športnih objektov),
– okvirno dinamiko za uresničevanje ciljev po letih, glavne elemente na podlagi katerih se bo spremljalo uresničevanje ciljev in okvirno strukturo sredstev za posamezne vsebine ter primerni oziroma možni del sredstev občinskega proračuna s katerim se bo zagotovilo uresničevanje ciljev.
Podlaga za pripravo dokumenta je ocena stanja in ocena razvojnih možnosti z upoštevanjem kadrovskih in materialnih možnosti in potreb.
Letni program športa določa:
– programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
– obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
– obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.
4. člen
Občina Divača uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa, ki so pomembne zanjo,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev,
– športne prireditve,
– načrtovanje, gradnjo, posodabljanje in vzdrževanje športnih objektov.
6. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi vsakoletnega razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
7. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
8. člen
Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za izbiro izvajalcev programov športa v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Postopek javnega razpisa izvede ustrezna strokovna komisija.
Strokovna komisija tudi izbere in določi višino sofinanciranja programov športa na podlagi Meril za izbor in sofinanciranje programov športa, ki so sestavni del odloka.
Izbor in višino sofinanciranja programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.
9. člen
Merila za izbor in sofinanciranje športnih programov vsebujejo:
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– razvrstitev športnih društev in drugih izvajalcev v programe glede na vsebino,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
10. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev programov športa v posameznem letu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v mesecu novembru za naslednje koledarsko leto, razen v letu 2004 takoj po sprejemu tega odloka.
11. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu namenjenih za programe športa.
12. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izbranih programov takoj po sprejemu občinskega proračuna.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
– rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih nalogah, in porabi sredstev z dokazili.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih v pogodbi, se jim ukinejo finančna sredstva.
13. člen
Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so last Občine Divača in v upravljanju Osnovne šole, Nogometnega kluba ali Krajevnih skupnosti, s tem, da imajo prednost pri izbiri terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine.
Osnovna šola, Nogometni klub in Krajevne skupnosti morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
14. člen
Vrhunskim športnikom, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in vrhunskega razreda in ki imajo stalno prebivališče v Občini Divača, lahko župan Občine Divača, na podlagi vloge upravičenca, enkrat letno dodeli športni dodatek, ki se ne všteva v sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalcev programov športa v Občini Divača. Upravičenci v ta namen oddajo na začetku vsakega leta vlogo z dokazilom o statusu, na podlagi katere se jim s sklepom župana dodelijo sredstva. Višina sredstev za športni dodatek se vsakoletno določi v proračunu Občine Divača.
15. člen
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov v Občini Divača, se zagotavljajo v proračunu Občine Divača.
Predlog investicij za športni objekt, lahko na občinsko upravo vloži tudi izvajalec programov športa, ki bi ta objekt uporabljal.
16. člen
Sestavni del odloka so tudi Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati obstoječi sistem zagotavljanja sredstev za izvajanje letnega programa športa v Občini Divača.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 14/01
Divača, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača