Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača

datum: 30.10.1998

kategorija: Akti

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 73/1998

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 42. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Divača z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Divača in ceste med naselji v Občini Divača in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju Divača z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Divača in med naselji v Občini Divača in naselji v sosednjih občinah so:5. člen
Lokalne ceste v naselju Divača z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne krajevne ceste (LZ)– krajevne ceste (LK)6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Javne poti (JP) – 97 KB

Grafična priloga z označbo kategorizacije cest in odsekov je sestavni del tega odloka in se nahaja na Upravi Občine Divača.
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank dne 2. 6. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Kategorizacija lokalnih cest v občini Sežana, za območje občine Divača iz januarja 1984.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 42/22
Divača, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.