Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

datum: 18.08.2006

kategorija: Akti

Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

Uradni list RS, št. 88/2006

Datum objave: 18.8.2006
Datum začetka veljavnosti: 2.9.2006

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) objavlja Občina Divača

P O G O J E za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

1. Občina Divača daje organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve na razpolago brezplačna plakatna mesta na treh lokacijah s plakatno površino 1 m x 1 m.

2. Plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:

– v Divači na parkirnem prostoru nasproti pošte,

– v Senožečah pri avtobusni postaji,

– v Vremskem Britofu pri športnem igrišču.

3. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na krajevno običajnih mestih na krajevno običajen način in v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v občini Divača (Uradni list RS, št. 37/97, 66/03, 116/03 in 100/05).

4. Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za določitev plakatnih mest oddati najkasneje do 21. septembra 2006 do 12.00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, s pripisom »LOKALNE VOLITVE 2006«.

5. Žrebanje bo opravljeno 21. septembra 2006 ob 14.00 uri v prostorih Občine Divača.

Župan
Občine Divača
po funkciji
Bojan Boštjančič l.r.