Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2007

datum: 20.12.2006

kategorija: Akti

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2007

Uradni list RS, št. 134/2006

Datum prenehanja veljavnosti: 13.3.2007

Datum sprejema:11.12.2006
Datum objave: 20.12.2006
Datum začetka veljavnosti: 21.12.2006
Datum začetka uporabe: 1.1.2007
Datum prenehanja veljavnosti: 13.3.2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi 99. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je župan Občine Divača sprejel


S K L E P o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2007


1. člen


V letu 2007 se financiranje funkcij Občine Divača in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto 2006 (Uradni list RS, št. 39/06) in za iste programe kot v preteklem letu. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2007.


2. člen


V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.


V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2006.


Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.


3. člen


V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena Zakona o javnih financah in za plačilo zakonskih obveznosti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.


4. člen


Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.


5. člen


Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. Ž 01/2006


Divača, dne 11. decembra 2006


Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.