Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki

datum: 28.12.2006

kategorija: Akti

Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki

Uradni list RS, št. 138/2006

Datum sprejema:13.6.2006
Datum objave: 28.12.2006
Datum začetka veljavnosti: 1.1.2007

Na podlagi 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05), 9. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 22/05) in 3. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, št. 402/2005 z dne 10. 3. 2005 ter 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) in Sklepa Občinskega sveta Občine Divača št. 32/05 z dne 13. 6. 2002 izdaja župan Občine Divača naslednji


S K L E P


1. člen


Cena storitev posameznih faz ravnanja z odpadki – za gospodinjstva:


– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 17,40 SIT/kg


– odlaganje 4,92 SIT/kg


– obdelava 3,20 SIT/kg.


2. člen


Obračun storitve po novih cenah se izvede postopno, in sicer v štirih obračunskih obdobjih:


a) od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2007


– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 13,40 SIT/kg


– odlaganje 3,60 SIT/kg


– obdelava 1,00 SIT/kg


b) od 1. 3. 2007 do 30. 6. 2007


– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 15,50 SIT/kg


– odlaganje 4,10 SIT/kg


– obdelava 1,50 SIT/kg


c) od 1. 7. 2007 do 31. 10. 2007


– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 17,00 SIT/kg


– odlaganje 4,60 SIT/kg


– obdelava 2,80 SIT/kg


d) od 1. 11. 2007 dalje


– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 17,40 SIT/kg


– odlaganje 4,92 SIT/kg


– obdelava 3,20 SIT/kg.


3. člen


Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa ne vsebuje davka na dodano vrednost in obveznih dajatev.


4. člen


Župan daje soglasje k ceni storitev ravnanja z odpadki za podjetnike, pravne osebe in druge pravne subjekte po ceniku Komunalno stanovanjskega podjetje d.d. Sežana z dne 18. 2. 2005, ki je priloga tega sklepa in se objavi na oglasni deski Občine Divača.


5. člen


Cena velja za vse uporabnike, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.


6. člen


Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/05 in 118/2005 – spremembe.


7. člen


Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dne 1. 1. 2007.

Št. Ž04/2006


Divača, dne 11. decembra 2006


Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.