Energetska sanacija POŠ in VVZ Senožeče

datum: 19.12.2013

kategorija: Projekti

Operacijo »Energetska sanacija POŠ in VVZ Senožeče«, ki jo izvaja Občina Divača, delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Občina Divača je dne 30.10.2013 podpisala  gradbeno pogodbo  z izbranim izvajalcem. Predmet pogodbe je izvedba  gradbeno obrtniških in instalacijskih del – energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ dr. Bogomira Magajne Divača, Podružnica OŠ in VVZ Senožeče.

Dela obsegajo:

  • Izvedba toplotne izolacije fasade,
  • Izvedba toplotne izolacije strehe,
  • Izvedba toplotne izolacije tlakov,
  • zamenjava stavbnega pohištva,
  • izolacija in sanacija svetlobnih kupol prisilno prezračevanje z rekuperacijo,
  • energetski monitoring,
  • vgradnja kotlov na lesno biomaso,
  • zamenjava obtočnih črpalk hidravlično uravnovešenje sistema,
  • vgradnja termostatskih ventilov.

 

 

Izvedba vseh navedenih del je predvidena  do 31.9.2014.

Celotni stroški  operacije so planirani v višini: 410.518,98 €.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 100% upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo večji del vrednosti izvršitve gradbenih obrtniških in instalacijskih del, energetski monitoring ter gradbenega nadzora v višini 311.002,18 € brez vključenega davka na dodano vrednost,  od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada  85% delež in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15% delež.

Ostala sredstva za financiranje operacije bo zagotovila Občina Divača v višini 99.516,80 €.  Operacija se je začela izvajati  s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 17.10.2012 in se bo  zaključila najkasneje do 31.5.2015.  Za vse  informacije o izvajanju operacije se lahko obrneta na ga. Sonjo Terčič.  Spletna stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor www.mzip.gov.si


Celoten članek