Komunalno opremljanje poslovne cone Risnik

datum: 07.01.2019

kategorija: Projekti

 Komunalno opremljanje poslovne cone Risnik

glave

Operacijo »Komunalno opremljanje poslovne cone Risnik«, izvaja Občina Divača in »Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi “Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast”, v okviru izvajanjaprednostne naložbe “Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji”, specifičnega cilja “Povečanje dodane vrednosti MSP”.

 Občina se je za sofinanciranje navedene investicije prijavila »Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018«  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), na katerem je uspela in dne 23.3.2018 podpisala pogodbo o sofinanciranju z MGRT.

 Občina Divača je dne 4.4.2018 podpisala  pogodbo  z izbranim izvajalcem CPK d.d., družbo za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Koper, za izvedbo operacije »Komunalno opremljanje poslovne cone Risnik«.

 Celotni stroški  operacije so bili v času prijave na Javni razpis (september 2017)  planirani v višini 495.974,85 €.

 Dejansko nastali stroški izvedbe operacije ob zaključku operacije dne 31.12.2018 so nastali v višini 415.801,39 €.

 Na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila celotna operacija sofinancirana v skupni višini 273.249,26€ (90% upravičenih stroškov),  od katerih je Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancirala 70% t.j. 229.062,81€ in 30%  Slovenski proračun preko MGRT t.j. 98.169,77€.

 

Namen operacije t.j. izboljšanje pogojev za poslovanje gospodarskih subjektov in nastanek novih delovnih mest z ureditvijo komunalne opreme in vzpostavitvijo dela območja poslovne cone Risnik v operativno stanje je bil v celoti dosežen.

 

Kazalniki učinka, ki se jih je doseglo ob zaključku izvajanja operacije (po izvedbi vseh načrtovanih aktivnostih):

  • Število podprtih investicijskih projektov za ekonomsko–poslovno infrastrukturo:1,
  • Površine urejene/dograjene/ razširjene ekonomsko-poslovne cone (v ha): 4,06

  

Kazalniki rezultata, ki jih bomo dosegli v 2 letih po zaključku operacije:

  • število novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko-poslovne cone v roku dveh let od zaključka operacije/povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih: 34,
  • zasedenost površin urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone s podjetniškimi dejavnostmi (v %): 80,17%

 

Operacija se je začela izvajati  s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta dne 29.7.2016 in se je  zaključila z zadnjim izplačilom Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo dne 31.12.2018.

 Za vse  informacije o  operaciji se lahko obrnete na ga. Sonjo Terčič.

 

Spletna stran:

www.eu-skladi.si