Energetska sanacija javnih stavb v Občini Divača in Renče-Vogrsko

datum: 28.01.2020

kategorija: Projekti

 Energetska sanacija javnih stavb v Občini Divača in Renče-Vogrsko

 glave1

Operacijo »Energetska sanacija javnih stavb v občinah Renče – Vogrsko in Divača«, ki sta jo skupaj  izvajali Občina Divača (vodilni partner) in občina Renče – Vogrsko (partner), sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz  Kohezijskega sklada.

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa  Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitostrabe energije v javnem sektorju«.

 Celotni stroški  operacije so bili v času prijave na Javni razpis (januar 2017)  planirani v višini 740.334,54  € (za Občino Divača v višini 493.958,54 € in Občino Renče-Vogrsko 246.376,00 €).  

 

Občina Divača je dne 1.8.2017 podpisala pogodbo,  o sofinanciranju operacije Energetska sanacija javnih stavb v občinah Renče – Vogrsko in Divača, z Ministrstvom za infrastrukturo.

 

Na podlagi te sklenjene pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo, naj bi bila celotna operacija sofinancirana v skupni višini največ do 210.767,49 € (Občina Divača največ 136.801,69 € in Občina Renče-Vogrsko največ 73.965,80 €),  od katerih bi Evropska unija iz sredstev Kohezijskega sklada sofinancirala 85%  in 15%  Ministrstvo za infrastrukturo.

 V okviru te pogodbe je Občina Divača v letu 2017 energetsko sanirala dva objekta:

  • Zdravstveno postajo Divača in
  • Podružnično osnovno šolo Vreme

 

in Občina Renče-Vogrsko v letu 2019 en objekt:

  • Podružnično osnovno šolo Bukovica

 Skupni stroški sanacije obeh stavb v Občini Divača so znašali 485.055,29 € od tega je prejela v letu 2017 in 2018 sredstva sofinanciranja v višini 126.080,78 €, ostala sredstva je  zagotovila občina v višini 358.974,51 €.

 Stroški sanacije POŠ Bukovica v Občini Renče-Vogrsko so letu 2019 nastali v višini 296.183,39 €, od tega je prejela  83.646,18 € sredstev sofinanciranja in ostala sredstva v višini 212.537,21 € je zagotovila občina sama..

Navedene energetske sanacije javnih stavb: ZP Divača, POŠ Vreme in POŠ Bukovica sta tako skupno sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini  209.726,96 €.

 Občina Divača in Občina Renče-Vogrsko sta do zaključka operacije dosegli naslednje zavezujoče kazalnike po pogodbi o sofinanciranju in sicer:

Neto tlorisna površina stavb (treh)   1.527,80m2

Uporabna površina stavb  (treh)       1.402,70m2

 

Dva kazalnika pa je potrebno doseči dve leti po zaključku operacije:

Letni prihranek končne energije kWh       99.126,41 kWh

Zmanjšanje CO2                                                27,15 ton     .

 

 Operacija se je začela izvajati  s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta dne 23.6.2016 in se je  zaključila dne 31.12.2019.

 Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si