Javna dražba za prodajo nepremičnin

datum: 20.05.2005

kategorija: Sporočila za javnost

Javna dražba za prodajo nepremičnin
Uradni list RS, Uradne objave, št. 50/2005

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 47/99, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2005 (Uradni list RS, št. 27/05) z dne 17. 3. 2005 razpisuje

javno dražbo

ki bo v torek, 7. 6. 2005, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Divača (prvo nadstropje), Kolodvorska ulica 3a, Divača, za prodajo naslednjih nepremičnin:

A) Nepremičnine – stavbna zemljišča za individualno gradnjo stanovanjskih hiš v Gabrovem naselju v Divači: Cena nepremičnin: priloga je cenitev, opravljena dne 16. 3. 2005. Prodajno ceno – izklicno ceno sestavlja cena stavbnega zemljišča (komunalno neopremljenega) in cena komunalnega opremljanja, zato se za stavbno zemljišče ne odmerja komunalni prispevek, saj je obračunan v ceni komunalne opremljenosti. DDV se plačuje samo na ceno komunalno neopremljenega zemljišča.

***MMA_FILE_1***

1. Prodaja se izvede po načelu "videno- kupljeno" in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.

2. Izklicna cena je določena na podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih ostalih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroški cenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca. Stroške pravnega pregleda, sestave kupoprodajne pogodbe, cenitve zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na 150.000 SIT na nepremičnino.

3. Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno, je 50.000 SIT.

4. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic 28 75183-2010011-00000105, voden pri UJP Koper, ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.

Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino.

Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v petnajstih dneh po izvedeni javni dražbi.

5. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje do 27. 6. 2005. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.

6. Najugodnejši dražitelj mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 28 75183-7221002-00000105, voden pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti:

– originalno potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (ime banke in št. računa) za primer vračila kavcije,

– fotokopijo identifikacijskega dokumenta in fotokopijo potrdila o državljanstvu (fizične osebe),

– matično in davčno številko ponudnika,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),

– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za samostojne podjetnike priglasitveni list pristojnega davčnega organa,

– dokazila o finančnem stanju ponudnika (za pravne osebe):

– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,

– BON-2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb,

– zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.

8. Vknjižba nepremičnin je možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine v roku 5 delovnih dni.

9. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od dražiteljev ne sklene kupoprodajne pogodbe kljub uspeli dražbi in dražiteljem ne priznava nikakršnih stroškov.

10. Podrobnejše informacije ter vpogled v priloge v zvezi s predmeti prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/73-10-930, pri direktorici občinske uprave, po predhodnem dogovoru.

Občina Divača