JAVNO NAZNANILOo javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Diva

datum: 26.09.2008

kategorija: Sporočila za javnost

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 ) Občina Divača izdaja

JAVNO NAZNANILOo javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986 – 1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice)


1. člen

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986 – 1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice), s katerim se določa območje Severne obvozne ceste, katastrska občina DIVAČA (2452), parcelne št.: 13/1, 15/2, 252/2, 252/4, 265, 270, 272/1, 272/2, 272/3, 302/1, 303, 304, 306/1, 306/2, 306/3, 308, 310, 312/1, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 512/13, 512/14, 514, 1036/19, 1040/1, 1040/4, 1040/7, 1041/3, 1041/3, 1043/32, 1053/5, 1054.

Spreminja se namenska raba kmetijskih površin v površine namenjene trasi poteka severne obvozne ceste.

2. člen

Dopolnjen osnutek o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986 – 1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice) se javno razgrne za najmanj 30 dni, to je od 29. 9. 2008 do 29. 10. 2008. Mesto javne razgrnitve je Občina Divača, Kolodvorska ulica 3 A, 6213 Divača.

3. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 10.10.2008 ob 19.00 uri v sejni dvorani Občine Divača.

4. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986 – 1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice) na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3 A, 6213 Divača.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način. Lastnike zemljišč iz 1. člena bo Občina pisno seznanila s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.

5. člen

To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.


Številka: 350-0006/2007-32
Divača, dne 16. september 2008

Župan Občine Divača
Matija Potokar, univ.dipl.prav.