NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

datum: 02.04.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10in 75/12) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 1497/0, k.o. 2446-Laže (ID znak 2446-1497/0-0).

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10in 75/12) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 1497/0, k.o. 2446-Laže (ID znak 2446-1497/0-0), v javno korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja iz 4. člena te pogodbe, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas funkcioniranja elektronskega komunikacijskega omrežja.


Številka: 351-0004/2013-4
Datum: 2.4.2013


Župan Občine Divača
Drago BožacNamera