Ničnost odločbe

datum: 18.10.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 280. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 48/09 popr., 8/10), po uradni dolžnosti naslednjo ODLOČBO

1. Ugotovitvena odločba Občine Divača o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo poslovno-skladiščne stavbe, na zemljišču parc. št. 1705/15, k.o. DOLNJE LEŽEČE, številka 351-0096/2010-2 z dne 3.9.2010 se izreče za nično.

2. Novemu investitorju se za gradnjo poslovno-skladiščne stavbe, na zemljiščih parc. št. 1705/58, 1705/62, 1705/65, 1705/66, 1705/67, 1705/68 k.o. Dolnje Ležeče, na novo odmeri komunalni prispevek z odmerno odločbo.

3. Stroškov postopka ni.Celotna odločba