Obvestilo v zvezi davkom ter vloga za spremembo - popravek podatka o ZGS

datum: 05.03.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Obvestilo in pojasnilo v zvezi z davkom na nepremičnine ter vloga za spremembo - popravek podatka o ZGS

Vse več občanov se obrača na strokovno službo Občine Divača z zahtevo po pojasnilih v zvezi s pripisano vrednostjo njihovih nepremičnin in zahtevo po popravku podatkov, za katere občina ni odgovorna. V nadaljevanju vam posredujemo nekatera pojasnila v zvezi z pristojnostmi in nalogami posameznih organov v postopku vrednotenja in pripisa vrednosti nepremičnin:

Skladno z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06), ki je pričel veljati 31. 5. 2006, naloge množičnega vrednotenja nepremičnin opravlja Urad za množično vrednotenje nepremičnin v okviru Geodetske uprave Republike Slovenije. Urad za množično vrednotenje nepremičnin izvaja naloge generalnega vrednotenja nepremičnin in naloge pripisa vrednosti nepremičnin.

Kakovost in pravilnost podatkov o vrednosti nepremičnin je odvisna od popolnosti, kakovosti in pravilnosti podatkov o nepremičninah. Za del teh podatkov so odgovorni lastniki sami, del pa jih morajo zagotoviti država, občine in drugi organi.

Občina mora v postopku vrednotenja nepremičnin zagotoviti le podatke o namenski rabi zemljišč in podatke o zemljiščih za gradnjo stavb in jih posredovati Geodetski upravi RS. Občina mora Geodetski upravi RS sporočiti tudi vsako spremembo teh podatkov.


Namenska raba zemljišč

Namenska raba zemljišč je določena v hierarhično najvišjih občinskih prostorskih aktih, to je v:

 • Dolgoročni plan Občine Sežana (Divača) za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SRS 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991(Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03), spremenjen in dopolnjen 2010 (Uradni list RS, št. 48/10) in

 • Srednjeročni družbeni plan Občine Sežana (Divača) za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03), spremenjen in dopolnjen 2010 (Uradni list RS, št. 48/10).


 • Namenska raba se lahko spremeni samo v precej zapletenem, predvsem pa dolgotrajnem postopku spreminjanja navedenih planskih aktov, oziroma v postopku priprave novega občinskega prostorskega načrta. Občina nov občinski prostorski načrt že pripravlja in le-ta bo bil predvidoma v mesecu aprilu oz. maju letošnjega leta tudi javno razgrnjen. Lastniki zemljišč bodo v času javne razgrnitve lahko podali svoje pripombe na predlagano namensko rabo. Vse pripombe in predloge, ki jih občina sprejema sedaj in do javne razgrnitve bo upoštevala, kot da so bili podani na javni razgrnitvi. Morebitno spremembo namenske rabe bo mogoče upoštevati šele po sprejetju občinskega prostorskega načrta, do takrat pa bo za vrednotenje nepremičnin upoštevana namenska raba opredeljena v še veljavnih planskih aktih.


  Zemljišča za gradnjo stavb (ZGS)

  Zemljišča za gradnjo stavb so tista stavbna zemljišča na katerih je gradnja stavb dejansko možna. Če za namensko rabo velja, da je določena v občinskih prostorskih aktih v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje pa slednji ne opredeljujejo zemljišč za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb so tako določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin in podrobneje opredeljena v Pravilniku o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/13), ki je pričel veljati 20. 8. 2013.

  Zemljišča za gradnjo stavb določa občina v povezavi z veljavno namensko rabo, vendar neodvisno od postopkov prostorskega načrtovanja. Občina Divača je določila zemljišča za gradnjo stavb na celotnem območju občine na podlagi podlag s katerimi razpolaga, meril in pogojev za določitev zemljišč za gradnjo, opredeljenih v Pravilniku o določanju zemljišč za gradnjo stavb in Meril in kriterijev za določitev zemljišč za gradnjo stavb (v nadaljevanju Merila in kriteriji), ki jih je potrdil Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami na svoji 28. redni seji dne 6.1.2014.

  Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb

  Merila in kriteriji za določitev zemljišč za gradnjo stavb v Občini Divača

  V skladu z novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, katere sprejem se pričakuje v mesecu marcu tega leta in med drugim predvideva javno razgrnitev podatkov o zemljiščih za gradnjo in s tem seznanitev lastnikov nepremičnin bo to občina Divača tudi storila.

  Občina Divača je podatke zemljišč za gradnjo za območje celotne občine poslala geodetski upravi RS v mesecu januarju 2014 po potrditvi Meril in kriterijev. V kolikor stavbna zemljišča, za katere Občina Divača sprejema predloge za sprememb, ob strokovni presoji ne bodo izpolnjevala pogojev za gradnjo stavb, bodo podatki, ki smo jih že posredovali na GURS spremenjeni in posredovani na GURS. Prav tako bo glede na podane pripombe opravljena ponovna presoja Meril in kriterijev.

  Z novelo Zakona o davku na nepremičnine, katere sprejem se prav tako pričakuje v mesecu marcu letošnjega leta, pa naj bi se izenačile stopnje obdavčitve rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanj na 0,15%. Poleg odprave razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami bodo glede na sklep vlade z minulega četrtka za leto 2014 odpravili tudi posebno vrednotenje za zemljišč za gradnjo stavb, ki bodo tako vrednotena enako kot ostala stavbna zemljišča.

  S tem je praktično država dala občinam nekaj časa, da v skladu z novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki predvideva določitev in razgrnitev podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb dala dovolj časa, da to tudi dejansko izvedejo.

  Zato občina Divača do 31.3.2014 v zvezi z zemljišči za gradnjo stavb trenutno ne bo sprejemala odločitev, niti ne bo na GURS pošiljala »popravljenih« podatkov, temveč bo izvedla javno razgrnitev podatkov in nato sprejela dokončna merila in kriterije, po katerih bo dokončno vzpostavila register zemljišč za gradnjo stavb in te podatke posredovala na GURS.


  Ostali podatki

  Podatki, ki se vodijo v registru nepremičnin in se uporabijo pri pripisu vrednosti nepremičnin in posledično odmeri davka na nepremičnine so določeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin. Razen podatkov o namenski rabi in podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb Občina Geodetski upravi RS tako ne posreduje nobenih drugih podatkov, ki bi vplivali na pripisano vrednost nepremičnin.
  Vse lastnike nepremičnin zato prosimo, da se za spreminjanje podatkov in vprašanja, ki niso v povezavi z namensko rabo in zemljišči za gradnjo stavb obrnejo na Geodetsko upravo RS, kjer jim bodo kot odgovorni za področje vrednotenja nepremičnin pojasnili, kje in na kak način lahko spreminjajo tudi druge podatke.


  Obvestilo GURS s seznamom podatkov registra nepremičnin, ki jih ni mogoče urejati ali spreminjati na geodetski upravi ter jih je potrebno urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc.  Vlogo za spremembo oz. popravek podatka je potrebno izpolniti in prinesti ali poslati na Občino Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali podpisanega skenirati in poslati na s pripisom "vloga za spremembo - ZGS". Obrazci vloge se nahajajo v nadaljevanju.

  Vloga za spremembo - popravek podatka o zemljiščih za gradnjo stavb v Občini Divača:

  vloga(word)

  vloga (pdf)