Svetovalni referendum

datum: 18.04.2014

kategorija: Sporočila za javnost

SKLEP o razpisu svetovalnega referenduma o vprašanju
umestitve vetrnih elektrarn v prostor na območju Krajevne skupnosti Senožeče

Na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,št. 26/07 – UPB2) in 93. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) je Občinski svet Občine Divača na svoji 25. redni seji dne 9..4.2014 sprejel

S K L E P o razpisu svetovalnega referenduma
o vprašanju umestitve vetrnih elektrarn v prostor
na območju Krajevne skupnosti Senožeče


1. člen
Razpiše se svetovalni referendum o umestitvi vetrnih elektrarn v prostor na območju Krajevne skupnosti Senožeče.

2. člen
Svetovalni referendum se razpisuje za celotno območje Krajevne skupnosti Senožeče.

3. člen
Za dan razpisa referenduma se šteje 18.4.2014 in s tem datumom začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.

4. člen
Referendum se izvede v nedeljo, 25. maja 2014.

5. člen
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se na območje krajevne skupnosti Senožeče v prostor umešča vetrne elektrarne?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.

6. člen
Referendumski izid se ugotavlja za celotno referendumsko območje Krajevne skupnosti Senožeče.

7. člen
Glasovnica mora biti opremljena z žigom Občine Divača, Občinske volilne komisije.

8. člen
Postopek za izvedbo svetovalnega referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Divača.

9. člen
Sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.


Številka: 032-0003/2014-02
Datum: 09.04.2014


Župan Občine Divača
Drago Božac


Sklep (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/14)
Popravek sklepa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/14)