POROČILO O IZIDU SVETOVALNEGA REFERENDUMA

datum: 27.05.2014

kategorija: Sporočila za javnost

POROČILO O IZIDU SVETOVALNEGA REFERENDUMA O VPRAŠANJU UMESTITVE VETRNIH ELEKTRARN V PROSTOR NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOŽEČE, ki je bil dne 25. MAJA 2014

Na podlagi drugega odstavka 47. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 49., 50. in 3. člena Zakona referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) in 92. člena Statuta občine Divača (Uradni list RS, 6/14; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14), Občinska volilna komisija občine Divača pošilja občinskemu svetu Občine Divača

POROČILO O IZIDU SVETOVALNEGA REFERENDUMA O VPRAŠANJU UMESTITVE VETRNIH ELEKTRARN V PROSTOR NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOŽEČE DNE 25. MAJA 2014

Občinska volilna komisija Divača je na seji dne 25. maja 2014 ugotovila naslednji izid »Svetovalnega referenduma o vprašanju umestitve vetrnih elektrarn v prostor na območju krajevne skupnosti Senožeče« v občini Divača

1. Volilni komisija je ugotovila:

a) v volilni imenik glasovalnih upravičencev je bilo vpisanih 887 glasovalnih upravičencev
s potrdilom je glasovalo 1glasovalnih upravičencev

SKUPAJ GLASOVALNIH UPRAVIČENCEV: 888


b) glasovalo je:
- po volilnem imeniku 566 glasovalnih upravičencev
- s potrdilom 1 glasovalni upravičenec
- predčasno 2 glasovalna upravičenca

SKUPAJ GLASOVALO: 569 glasovalnih upravičencevProcent udeležbe: 64,08 % glasovalnih upravičencev


2. Ugotovitev izida referenduma:

a) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 9

b) VELJAVNIH GLASOVNIC: 560

c) NA REFERENDUMSKO VPRAŠANJE JE Z BESEDO »ZA« ODGOVORILO: 229

d) NA REFERENDUMSKO VPRAŠANJE JE Z BESEDO »PROTI« ODGOVORILO: 331


3. Občinska volilna komisija na podlagi zgornjih podatkov ugotavlja, da so se občani in občanke v KS Senožeče odločili, da so PROTI umeščanju vetrnih elektrarn v prostor na območju krajevne skupnosti Senožeče.Občinska volilna komisija občine Divača
Predsednica:
Anita Hiti, univ.dipl.prav.Poročilo OVK o izidu svetovalnega referenduma