NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

datum: 17.04.2013

kategorija: Sporočila za javnost

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 1336/1, k.o. 2447 - Senožeče (ID znak 2447-1336/1-0, 2446-1499/1-0), ki obsega naslednja upravičenja: za dostop, izgradnjo in vzdrževanje podzemnega NN voda, v dolžini 1,5 m in širini 1 m, ter za dostop, rekonstrukcijo in vzdrževanje betonskega droga za čas obratovanja infrastrukture.

Številka: 478-0048/2012-3
Datum: 17.04.2013

Župan Občine Divača
Drago Božac


Namera