JAVNA RAZGRNITEV - podaljšanje javne razgrnitve OPN

datum: 28.08.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Divača in Okoljskega poročila.

 Na podlagi določil 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10-POPR.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06), je župan Občine Divača, s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Divača in Okoljskega poročila

 

1. člen

Občina Divača obvešča o podaljšanju  javne  razgrnitve naslednjih dokumentov:

Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Divača, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d., iz Ljubljane, Projekt – dopolnjen osnutek OPN - maj 2014 Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine Divača, marec 2014 in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Divača na varovana območja, april 2014; izdelanima za pridobitev mnenja o ustreznosti,  ki ju je izdelal OIKOS d.o.o. iz Kamnika.

 

2. člen

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, v poslovnem času občinske uprave do vključno srede 15.10.2014.

V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si/obcinski_prostorski_nacrt/javna_razgrnitev/

 

3. člen

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Občino Divača, oddelek za prostor, ali na elektronski naslov: obcina@divaca.si

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Občina bo po javni razgrnitvi preučila pripombe in predloge ter do njih zavzela stališča. Nečitljivih in nepodpisanih pripomb in predlogov Občina ne bo obravnavala. 

 

4. člen

Javno naznanilo se objavi  na spletni strani Občine Divača (http://www.divaca.si), na oglasni deski Občine Divača in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Divača, Vreme, Senožeče, Barka, Misliče in v Uradnem glasilu slovenskih občin.  Javno naznanilo začne veljati z dnem objave na internetni strani Občine Divača.

  

Številka: 350-0001/2008-134-1 

Datum:  27.8. 2014    

 

Župan Občine Divača

Drago Božac

 

 

Javno naznanilo