Vračanje sredstev vloženih v javno telekomunikacijsko omrežje

datum: 24.09.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Informacija o vračilu sredstev PTT na območju »dela« KRAŠKE CESTE v Divači

 Št. dokumenta: 381-0001/2011-83

Datum,  24.09.2014 

 

 Informacija o vračilu sredstev PTT na območju »dela« KRAŠKE CESTE v Divači

 

Spoštovani.

Kot ste lahko zasledili na oglasni deski ali spletni strani Občine Divača je Občina pričela s postopkom vračanja sredstev prekomernega vlaganja v izgradnjo PTT omrežja na območju kraja Divača. Na oglasnih deskah sta tako objavljena dva (2) seznama upravičencev, ki so vlagali v izgradnjo PTT omrežja v letih 1988 in 1990 in se jim tudi del sredstev iz tega naslova povrne. Glede na telefonske klice prebivalcev dela Kraške ceste v Divači pa v nadaljevanju navajamo odgovor, ki smo ga prejeli s strani Državnega pravobranilstva v Ljubljani.

S strani Občine Divača je bila na Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kopru dana Zahteva za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, skupaj z dokazili, tudi za območje Kraške ceste v Divači . Dne 30.09.2010 smo na omenjeno zahtevo z Državnega pravobranilstva v Ljubljani dobili naslednji odgovor:

»Osnova za vračilo vlaganj je 241.500,00 DIN, ki izhaja iz pogodbe št. 105/79-Po z dne 7.11.1979 o zgraditvi naročniškega TT omrežja v Divači (območje Kraške ceste) za 58 priključkov, pogodbo pa sta sklenili Krajevna skupnost Divača in podjetje za PTT promet, TOZD PTT servis Koper.

Osnova za vračilo je tudi 11.036,90 DIN za dodatna dela, kar izhaja iz obvestila Podjetja za PTT promet Koper, TOZD PTT servis Koper št. 181/81-jr-f z dne 27.03.1981 in 52.200,00 DIN, ki se nanaša na plačilo priključnine za 58 naročnikov (primer plačila Marije Krajšek iz Kraške 18 v Divači po računu Podjetja za PTT promet Koper, TOZD za PTT Promet Sežana št. 648/Se z dne 30.12.1980), kar vse skupaj znaša 26.804,48 DEM.

Po opravljenem preračunu plačani znesek ne presega obveznih dajatev, zato predlagatelj ni upravičen do vrnitve vlaganj v Divači, Kraška cesta v letu 1979 in 1980.«

Glede na zgoraj navedeno je bil zahtevek Občine Divača za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v letu 1979 in 1980 za Kraško cesto v Divači zavrnjen.

V nadaljevanju tega dopisa je priložen tudi seznam ljudi, ki so v letih 1979 in 1980 vlagali v izgradnjo PTT omrežja in se jim sredstva iz navedenega naslova, glede na zgoraj navedeno, ne vračajo.

S spoštovanjem.

 

Pripravila:

Višja svetovalka III                              v.d. Direktor občinske uprave Občine Divača

mag. Nataša Macarol                                      Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Seznam ljudi, ki so vlagali v izgradnjo PTT omrežja v letih 1979 in1980