Namera o ustanovitvi stvarne sužnosti

datum: 24.09.2014

kategorija: Sporočila za javnost

 Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 1576/4, k.o. 2449 – Vremski Britof (ID znak 2449-1576/4-0), za namen izvedbe vodovodnega in elektroenergetskega priključka za novo stanovanjsko hišo na parc. št. 731 in 732/1, obe k.o. 2449 – Vremski Britof (ID znak 2449-731/0-0 in ID znak 2449-732/1-0). 

 

Župan Občine divača

Drago Božac

 

Namera