Namera o ustanovitvi stvarne sužnosti

datum: 26.11.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 1313/8, k.o. 2460 – Naklo (ID znak 2460-1313/8-0), za namen izvedbe vodovodnega in  nizkonapetostnega podzemnega voda - elektroenergetskega priključka za novo stanovanjsko hišo na parc. št. 772/1 in 773/1, obe k.o. 2460 – Naklo  (ID znak 2460-772/1-0 in ID znak 2460-773/1-0). 

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 

 

Namera