Objava stališč na pripombe ob javni obravnavi OPN in okoljskega poročila

datum: 17.03.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106110-POPR.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57112-ZUPUDPP-A in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77106), je županja Občine Divača, dne 16.3.2015 sprejela  

 

SKLEP o sprejetju stališč Občine Divača do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila Občine Divača  

1. člen

Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) in okoljskega poročila Občine Divača.  

2. člen

Stališča do podanih pripomb in predlogov prejetih na javni razgrnitvi OPN in okoljskega poročila so preučili in pripravili: Izdelovalec OPN - LUZ d d., ter izdelovalec okoljskega poročila - OIKOS d.o.o..  

3. člen

Izdelana stališča bodo objavljena na spletni strani občine (http://www.divaca.si od 17.3.2015 dalje, ter na oglasni deski Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača od 17.3.2015 do 17.4.2015.  

4. člen

Priloga tega sklepa so splošna stališča do pripomb in predlogov ter posamično stališče glede na podan predlog/pripombo, pridobljenih v času med javno razgmitvijo in javno obravnavo OPN in okoljskega poročila.  

5. člen

Izdelana stališča se upošteva pri izdelavi predloga OPN za pridobitev II. Mnenja nosilcev urejanja prostora.    

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan  

 

  Sklep

  Povezava na stališča