JAVNO NAZNANILO - DPN železniška proga Trst-Divača - slovenski del odseka

datum: 22.04.2015

kategorija: Sporočila za javnost

 Na podlagi tretjega odstavka 25. člena ln tretjega odstavka 33. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odločba US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09 - ZPNačrt-A, 108/09, 48112, 57/12 in 92113) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, in Ministrstvo infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, s tem

 

JAVNIM  NAZNANILOM

 

obveščata javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za železniško progo Trst-DIvača - slovenski del odseka  

 

I.

Javno se razgrinjajo:

 • Študija variant - Predlog utemeljene rešitve in državni prostorski načrt za novo železniško progo Trst - Divača 1 slovenski del odseka, ki jo je pod številko projekta 7522, decembra 2014, izdelal LUZ d.d. (v nadaljnjem besedilu: utemeljitev rešitve);
 • Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za železniško progo Trst-Divača 1 slovenski del, ki gaje pod število projekta 1296-13 OP, septembra 2014, izdelal Aquarius d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
 • osnutek Državnega prostorskega načrta za novo železniško progo Trst-Divača - slovenski del odseka, ki ga je pod številko projekta 7522 aprila 2015 izdelal LUZ d.d. (v nadaljnjem besedilu: osnutek DPN);
 • ostale strokovne podlage, na katerih temelji utemeljitev rešitve;
 • strokovne podlage, na katerih temelji osnutek DPN;
 • povzetek za javnost.

 

II.

Javna razgrnitev bo potekala od 28. aprila 2015 do 29. maja 2015:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor in na Ministrstvu za infrastrukturo, oboje v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Tržaška 19a, Ljubljana;
 • na spletnih staneh Ministrstva za okolje in prostor (pod »aktualno/pomembne povezaveldržavni prostorski načrtiljavne razgrnitve in seznanitve«);
 • v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana;
 • v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

 

III.

Javni obravnavi bosta potekali v:

 • torek, 19.5.2015, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni dvorani občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, in
 • sredo, 20. 5. 2015. s pričetkom ob 17.00 uri, v večnamenskem prostoru Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne. Ul. dr. Bogomira Magajne 4, Divača.

 

IV.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 29. maja 2015, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe. ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor);
 • po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana;
 • elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za železniško progo Trst-Divača slovenski del odseka«.

  VII.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, naj to pri dajanju pripomb in predlogov posebej navedejo.  

 

št. 35008-15/2009/121-1011343

Ljubljana, dne 15. aprila 2015.    

 

Javno naznanilo