Razpis volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

datum: 03.07.2014

kategorija: Volitve članov svetov krajevnih skupnosti

Na podlagi  110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,  št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)  in 70. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14)

 

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti  na območju Občine Divača

 

I.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti  Barka, Divača, Dolnje Ležeče, Misliče, Senožeče in Vreme se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.

II.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.

III.

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

IV.

Ta razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) ter na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnosti v Občini Divača. 

 

Številka:   041-0008/2014-1
Divača,     2.7.2014 

 

Župan Občine Divača
Drago Božac

 

Razpis volitev v svete KS 2014