Razglas seznamov kandidatov

datum: 17.09.2014

kategorija: Volitve - Splošne novice

Razglas seznamov kandidatov za župana občine Divača, seznama list kandidatov za volitve v občinski svet in
seznama kandidatov za volitve v svete KS

 Objava kandidatov za župana in občinski svet 

Objava kandidatov za svete krajevnih skupnosti

5. oktobra bodo v Sloveniji šeste lokalne volitve od uvedbe sedanje lokalne samouprave. Tako bomo po štirih letih zopet volili župane, občinske svete in svete krajevnih skupnosti.  

V občini Divača bo svojo volilno pravico na volitvah lahko uresničilo 3432 občanov, in sicer državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v občini ter državljani drugih držav Evropske unije, ki imajo v naši občini stalno bivališče in drugi tujci, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Divača.

 Kot doslej bo na območju občine na dan glasovanja od 7. do 19. ure odprtih 10 volišč na običajnih mestih, sprememba je pri enem volišču in sicer volišče, ki je bilo prej v Kačičah, je sedaj v Danah pri Divači. 

Volivci, ki se v nedeljo ne boste mogli udeležiti volitev, ker boste odsotni, boste lahko volili na volišču za predčasno glasovanje na sedežu občine Divača, v sejni sobi, v torek, 30. septembra, v sredo, 1. oktobra in  četrtek, 2. oktobra, od 7. do 19. ure.  

Kdor zaradi bolezni ne bo mogel priti na volišče v nedeljo, 5. oktobra, bo lahko tega dne glasoval na svojem domu, če bo to sporočil občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 2. oktobra. Na dan glasovanja ga bodo člani volilnega odbora z »njegovega« volišča obiskali na domu.

Glasovanje na domu sporocilo  ali  Glasovanje na domu sporocilo 

 Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer slep, brez roke itd., ali ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega, vendar po njegovem navodilu, izpolni glasovnico in jo spusti v glasovalno skrinjico. Posebnih volišč za invalide ni organiziranih, lahko pa volivci, ki ne morejo na volišče, ki ni dostopno invalidom glasujejo na drugem volišču, ki je dostopno invalidom, vendar se morajo prijaviti za glasovanje tako, da svojo namero sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 2. oktobra, sicer ne bodo mogli glasovati na tem volišču.

Glasovanje invalidi - prijava za drugo volisce

 Po pošti lahko glasujejo volivci, ki začasno prebivajo v domovih za ostarele ali so v zaporih, bolnišnicah, zdraviliščih… Zahtevo za glasovanje po pošti morajo posredovati Občinski volilni komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja, torej do vključno četrtka, 25. septembra.

Volivci, ki boste vložili zahtevo za glasovanje po pošti, ne boste mogli glasovati na volišču, kjer ste vpisani v volilni imenik (v primeru, da se boste na dan glasovanja npr. že vrnili iz bolnišnice ali zdravilišča ipd.) .

 Volilna komisija bo pri izidu glasovanja upoštevala glasovnice, ki bodo prispele po pošti do vključno ponedeljka, dan po glasovanju, 6. oktobra, do 12. ure. Ovojnice z glasovnicami morajo imeti poštni žig z datumom ali pa morajo biti ovojnicam priložene listine, iz katerih je razviden datum njihove oddaje na pošto. Glasovnici mora biti priložena lastnoročno podpisana volilna karta.

Glasovanje po pošti - sporocilo ali Glasovanje po posti - sporocilo

 Na posameznem volišču bo glasovanje vodil en volilni odbor, ki bo opravljal naloge za vse volitve. Volivci s seboj prinesite osebni dokument in obvestilo, ki ga boste prejeli od volilne komisije. Na njem je vpisano volišče, na katerem glasujete in zaporedna številka, pod katero ste vpisani v volilni imenik. Če kdo obvestila ne bo prejel, to ne pomeni, da ni vpisan v evidenco volilne pravice. Prav tako se v tem primeru zglasite na volišču, kamor greste običajno, volilni odbor pa bo preveril, če ste vpisani v imenik.

 Če boste vpisani v imenik, boste lahko glasovali; če pa bo ugotovljeno, da vas v imeniku ni, boste morali na Krajevni urad v Divačo ali na Upravno enoto v Sežano, kjer bodo preverili vašo volilno pravico in če bo ugotovljeno, da ste pomotoma izpadli iz imenika, boste dobili potrdilo, na podlagi katerega boste lahko volili.

 Na volišču bo volilni odbor najprej preveril vašo identiteto, zato s seboj prinesite osebni dokument, nato pa se boste morali, kot že nekajkrat doslej, podpisati v volilni imenik.  Prejeli boste  tri glasovnice (za župana, za občinski svet ter za svet krajevne skupnosti). Če se kdo zaradi telesne hibe ne more podpisati ali se iz drugih razlogov ne more ali noče, mu bo glasovanje prav tako omogočeno.

 Navodila za glasovanje bodo napisana na glasovnicah, pa kljub temu ponovimo, ker se letos spreminja način volitev članov v občinski svet.

 

Volitve župana – večinski sistem

Razglas seznamov kandidatov za župana občine Divača

Župana bomo volili kot običajno tako, da bomo izmed 7 kandidatov izbrali tistega, ki se vam zdi pravi in obkrožili številko pred njegovim imenom in priimkom. Glasovnice, ki bodo imele več obkroženih številk  kandidatov ali nobenega  bodo neveljavne.

 Za župana bo izvoljen kandidat, ki bo dobil večino veljavnih glasov. Če noben kandidat ne bo dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom.

  

Volitve članov občinskega sveta – večinski volilni sistem

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 1

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 2

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 3

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 4  

 Člane občinskega sveta bomo volili po večinskem sistemu s štirimi volilnimi enotami in sicer bomo volili v volilni enoti št. 1 tri člane občinskega sveta, v volilni enoti št. 2 dva člana občinskega sveta, v volilni enoti št. 3 tri člane občinskega sveta in v volilni enoti št. 4 tri člane občinskega sveta.

 Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.

Če se v volilni enoti voli več članov občinskega sveta in sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloča o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi Občinska volilna komisija.

 Torej, glasovnice za volitve članov občinskega sveta ne bodo več sestavljene iz list kandidatov, temveč bodo na njih kandidati, za katere bomo volili tako, da bomo obkrožili številke pred imeni in priimki kandidatov, katerim bomo želeli oddati svoj glas.

 

 Volitve članov svetov krajevnih skupnosti – večinski volilni sistem

Razglas seznamov kandidatov  za volitve v svete KS  

Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov sveta krajevne skupnosti se voli v volilni enoti.

Če se v volilni enoti voli več članov sveta krajevne skupnosti in sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloča o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi Občinska volilna komisija.

 

 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje Občinska volilna komisija.

 Glede imenovanja volilnih odborov je pomembno, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti.

Vsak kandidat za člana volilnega odbora je moral podati soglasje k imenovanju v volilni odbor ter izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi  »Kandidatur« obvestil pristojno občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Člana volilnega odbora, ki občinske volilne komisije v tem roku ne bo obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali ki je podal lažno izjavo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, se kaznuje z globo 600 €. Naloge prekrškovnega organa opravlja Inšpektorat za notranje zadeve.

 

 V občini Divača bomo v letu 2014 volili med 7 kandidati, člane občinskega sveta Občine Divača (11) pa bomo volili med 46 kandidati v 4 volilnih enotah. Člane svetov krajevnih skupnosti bomo volili v 6 krajevnih skupnostih v skupaj 23-ih volilnih enotah, izbirali pa bomo med 31 kandidati. V večini krajevnih skupnosti kandidira prav tolikšno število kandidatov, kolikor članov se voli. V eni volilni enoti je premalo kandidatov, v petih volilnih enotah pa ni kandidatov – tudi v novonastali krajevni skupnosti Dolnje Ležeče ni kandidatov.

 Za te volilne enote – enote, kjer ni oz. je premalo kandidatov,  Občinska volilna komisija razpisuje naknadne volitve, ki se bodo izvedle v nedeljo 19.10.2014. Razpis naknadnih volitev je objavljen v na internetni strani Občine Divača.

  

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

Tajnik občinske volilne komisije Divača

 

Razglas seznamov kandidatov za župana občine Divača

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 1

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 2

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 3

Razglas seznamov kandidatov za volitve v občinski svet  volilna enota 4   in   

Razglas seznamov kandidatov  za volitve v svete KS