RAZPIS NAKNADNIH VOLITEV V SVETE KS

datum: 17.09.2014

kategorija: Volitve članov svetov krajevnih skupnosti

Glede na ugotovitve pri potrjevanju kandidatur na prejšnji seji OVK je predsednik OVK predlagal, da se sprejme sklep o razpisu naknadnih volitev v volilnih enotah krajevnih skupnosti, kjer je bilo premalo oz. ni bilo kandidatov. Naknadne volitve se izpeljejo skupaj z morebitnim drugim krogom za volitve župana dne 19.10.2014.

Občinska volilna komisija je sprejela sklep, da se razpišejo naknadne volitve v volilnih enotah KS, kjer ni oz. je premalo kandidatov.

 Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo  (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)  Občinska volilna komisija Divača

 

RAZPISUJE   NAKNADNE VOLITVE 

članov svetov krajevnih skupnosti Divača, Senožeče, Vreme in Dolnje Ležeče na območju Občine Divača

  1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti Divača (volilni enoti 2/1 in 2/2), Senožeče (volilni enoti  4/2  in 4/7), Vreme (volilna enota 5/3) in Dolnje Ležeče (volilna enota 6)  se opravijo v nedeljo, 19. oktobra 2014.
  2.  Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 22. september 2014.
  3.  Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
  4. Ta razpis se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) in na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnostih Divača, Senožeče, Vreme in Dolnje Ležeče v Občini Divača.

 

Rok za oddajo kandidatur je 3.10.2014 do 12.00 ure.

 

KANDIDIRANJE:

Kandidate za člana sveta KS prav tako lahko predlagajo politične stranke, ki kandidate določijo skladno s pravili stranke, ali pa s podporo skupine volivcev  in to je vsaj 10 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

Politična stranka ali skupina volivcev, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata za člana sveta krajevne skupnosti, mora določiti kandidature tako, da pripada vsakemu od spolov (moški, ženska) najmanj 40 odstotkov kandidatur. V volilnih enotah, kjer se volijo trije kandidati bo moral biti najmanj eden drugega spola, kjer se volita dva pa različnega spola.

  • Obrazec LV-KS1- Seznam oseb, ki so določile kandidate za volitve v svet KS s podpisovanjem
  • Obrazec LV-KS2 - Kandidatura za člana sveta krajevne skupnosti (s podporo volivcev)
  • Obrazec LV-KS2 - Kandidatura za člana sveta krajevne skupnosti  (s podporo politične stranke)
  • Obrazec LV-KS3- Soglasje kandidata h kandidaturi za člana občinskega sveta
  • Instruktivni obrazec LV - 10 - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane  sveta krajevne skupnosti 
  • Instruktivni obrazec LV 11 - Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane  sveta krajevne skupnosti 

 

Predsednik občinske volilne komisije

Denis Zobarič

 

Razpis naknadnih volitev