OBVESTILO - DRUGI KROG in NAKNADNE VOLITVE

datum: 13.10.2014

kategorija: Volitve - Splošne novice

OBVESTILO IN OBJAVA Seznama kandidatov za župana občine Divača (drugi krog) in Seznama kandidatov za naknadne volitve v svete KS

Spoštovani občani, volivci,

Občinska volilna komisija občine Divača je po prejetih ugovorih na delo volilnih odborov le-te obravnavala in po ponovnem štetju glasov za volitve župana, ugovora zavrnila.

Ob preštevanju glasovnic je Občinska volilna komisija eno glasovnico oddano na volišču v Senožečah izločila, saj iz glasovnice ni bilo mogoče jasno razbrati volje volivca in jo je uvrstila med neveljavne. Prav tako je Občinska volilna komisija  izločila kot neveljavno eno glasovnico na volišču v Vremskem Britofu, ki je bila s strani volilnega odbora prav tako pripisana kot veljavna glasovnica. Sicer pa pri štetju pregledu vseh preostalih neuporabljenih glasovnic, 1760 veljavnih in 43 neveljavnih glasovnic za volitve župana na vseh voliščih v Občini Divača Občinska volilna komisija ni ugotovila nobenih drugih nepravilnosti ali napak pri štetju. Hkrati je ugotovila, da dve izločeni glasovnici na sam rezultat volitev župana nimata nobenega vpliva.

 Glede na govorice, ki se širijo po Občini Divača, da naj bi prihajalo do kopiranja oz. do drugačnih ponarejanj glasovnic, Občinska volilna komisija posebej poudarja, da so bile ponovno pregledane in preštete vse glasovnice (neuporabljene, veljavne in neveljavne) in med njimi ni bilo viška glasovnic, prav tako se ni našlo ponarejenih glasovnic.

 Dne 8.10.2014 je tako potrdila rezultate lokalnih volitev za volitve župana, volitve članov v občinski svet in volitve v svete krajevnih skupnosti. Uradni rezultati – poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev so objavljena na Oglasni deski Občine Divača in na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si).

 Na podlagi ugotovitev Občinske volilne komisije je Državna volilna komisija dne 9.10.2014 razpisala drugi krog rednih volitev za župana, v katerem se bosta v Divači pomerila ALENKA ŠTRUCL DOVGAN in IVAN KOVAČIČ in se bodo izvedle v nedeljo 19. oktobra 2014.

 Ker je bilo na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti v nekaterih volilnih enotah premalo oz. ni bilo kandidatov je Občinska volilna komisija v teh enotah razpisala naknadne volitve, ki se bodo izvedle skupaj z volitvami župana (drugi krog) v nedeljo 19.10.2014.

 V občini Divača bo svojo volilno pravico na volitvah (drugi krog za župana) in na naknadnih volitvah v svete KS v Občini Divača lahko uresničilo 3424 občanov, in sicer državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v občini ter državljani drugih držav Evropske unije, ki imajo v naši občini stalno bivališče in drugi tujci, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Divača.

 Kot na rednih volitvah bo na območju občine na dan glasovanja od 7. do 19. ure odprtih 10 volišč na običajnih mestih.

 

PREDČASNO GLASOVANJE 

Volivci, ki se v nedeljo 19.10.2014  ne boste mogli udeležiti volitev, ker boste odsotni, boste lahko volili na volišču za predčasno glasovanje na sedežu občine Divača, v sejni sobi, v  četrtek, 16. oktobra od 7. do 19. ure.

 

GLASOVANJE NA DOMU 

Kdor zaradi bolezni ne bo mogel priti na volišče v nedeljo, 19. oktobra, bo lahko tega dne glasoval na svojem domu, če bo to sporočil občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 16. oktobra. Na dan glasovanja ga bodo člani volilnega odbora z »njegovega« volišča obiskali na domu.

 

GLASOVANJE NA DRUGEM VOLIŠČU - invalidi 

Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer slep, brez roke itd., ali ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega, vendar po njegovem navodilu, izpolni glasovnico in jo spusti v glasovalno skrinjico.

 Posebnih volišč za invalide ni organiziranih, lahko pa volivci, ki ne morejo na volišče, ki ni dostopno invalidom glasujejo na drugem volišču, ki je dostopno invalidom, vendar se morajo prijaviti za glasovanje tako, da svojo namero sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 16. oktobra, sicer ne bodo mogli glasovati na tem volišču.

 

GLASOVANJE S POTRDILOM UPRAVNE ENOTE

 Na posameznem volišču bo glasovanje vodil en volilni odbor, ki bo opravljal naloge za vse volitve. Volivci s seboj prinesite osebni dokument in obvestilo, ki ga boste prejeli od volilne komisije. Na njem je vpisano volišče, na katerem glasujete in zaporedna številka, pod katero ste vpisani v volilni imenik. Če kdo obvestila ne bo prejel, to ne pomeni, da ni vpisan v evidenco volilne pravice. Prav tako se v tem primeru zglasite na volišču, kamor greste običajno, volilni odbor pa bo preveril, če ste vpisani v imenik.

 Če boste vpisani v imenik, boste lahko glasovali; če pa bo ugotovljeno, da vas v imeniku ni, boste morali na Upravno enoto v Sežano, kjer bodo preverili vašo volilno pravico in če bo ugotovljeno, da ste pomotoma izpadli iz imenika, boste dobili potrdilo, na podlagi katerega boste lahko volili.

 Na volišču bo volilni odbor najprej preveril vašo identiteto, zato s seboj prinesite osebni dokument, nato pa se boste morali, kot že nekajkrat doslej, podpisati v volilni imenik.  Prejeli boste  glasovnico za župana ter glasovnico za svet krajevne skupnosti (kjer se izvajajo naknadne volitve). Če se kdo zaradi telesne hibe ne more podpisati ali se iz drugih razlogov ne more ali noče, mu bo glasovanje prav tako omogočeno.

 V prilogi tega obvestila Občinska volilna komisija razglaša seznam kandidatov za župana Občine Divača – drugi krog in kandidate za svete krajevnih skupnosti na naknadnih volitvah.

 Ker v volilni enoti 4/7 - Otošče tudi za naknadne volitve ni bilo kandidatov, se volitev v tej enoti ne bo izvedlo in tako bo vas Otošče v mandatu 2014-2018 ostala brez svojega predstavnika v Krajevni skupnosti Senožeče.

 

Tajnik občinske volilne komisije Divača

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Seznam kandidatov za župana Občine Divača (drugi krog)

Seznam kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti (naknadne volitve)