LOKALNE VOLITVE 2014 - Poročanje organizatorjev volilne kampanje

datum: 14.11.2014

kategorija: Volitve - Splošne novice

Organizatorji volilnih kampanj so morali skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja odpreti posebne transakcijske račune z oznako »za volilno kampanjo« ter o tem poročati občinski volilni komisiji tako da so ob vložitvi kandidatur izpolnili poseben obrazec v katerem so navedli vse potrebne podatke.

Te račune morajo organizatorji volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja ter v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo – skrajni rok za oddajo poročil je petek, 6.3.2015

Poročila in podatki iz teh poročil zaradi zagotavljanja transparentnosti volilne kampanje postanejo javni, ko se predložijo občinskemu svetu ali računskemu sodišču.

Računsko sodišče lahko v šestih mesecih po roku za zaprtje transakcijskega računa opravi revizijo pri tistih organizatorjih volilne kampanje, ki imajo na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje.

Pozivamo in opozarjamo vse organizatorje volilne kampanje, da je rok za zaprtje računov 19.2.2015, rok za oddajo poročil pa 6.3.2015.

Poročila se oddaja skladno s  Pravilnikom o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS, št. 36/14) na obrazcih, ki jih predpisuje pravilnik  - povezava.

 

Iztok Felicjan

Tajnik Občinske volilne komisije