Civilna zaščita

Občina Divača ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

 KONTAKT:   

Regijski center za obveščanje Postojna: 112 (prijava nevarnosti naravnih in drugih nesreč).

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč,pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče,
 • KAJ se je zgodilo,
 • KJE se je zgodilo,
 • KDAJ se je zgodilo,
 • KOLIKO je ponesrečencev,
 • KAKŠNE so POŠKODBE in kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),
 • KAKŠNO  POMOČ potrebujete.

 

 

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

Štab Civilne zaščite občine Divača sestavlja poveljnik in namestnik poveljnika ter devet članov, ki pokrivajo posamezna strokovna področja dela. Sedež štaba je v Divači, Kraška cesta 67, 6215 Divača (nekdanji zadružni dom).

Štab vodi poveljnik, ki štab tudi sklicuje. 

Štab CZ občine Divača:

 • poveljnik: MATIJA ŠEMROV
 • namestnik poveljnika:  JOŽKO PERHAVEC
 • član štaba:  SLAVKO CERKVENIK
 • član štaba:  EVGEN GRŽELJ
 • član štaba:  DINO  KUHARIČ
 • član štaba:  JERNEJ  FRANC  PREMRL 
 • član štaba:  SREČKO  ŠKRLJ
 • član štaba:  BOJAN  VITRIH
 • član štaba:  DENIS  ZOBARIČ

 Sklep o imenovanju štaba Civilne zaščite Občine Divača

 

NAVODILA IN PRIPOROČILA OBČANOM OB NARAVNIH NESREČAH

 KAKO RAVNAMO OB POTRESU

UKREPAJTE PRAVOČASNO, DA V DIMNIKU NE BO ZAGORELO

PRIPOROČILA, KI JIH JE SMISELNO UPOŠTEVATI OB ŽLEDU

ZAŠČITNI UKREPI OB MOČNEJŠEM VETRU

PRIPOROČILA OB MOČNEJŠEM SNEŽENJU

RAVNANJE Z OGNJEM V NARAVNEM OKOLJU

 

Nekatere povezave s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

 

PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

 Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. 
Civilna zaščita ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.

Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo državljani: 

 • sodelovati v Civilni zaščiti; 
 • dajati materialna sredstva (materialna dolžnost); 
 • se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.

Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti pod pogoji, določenimi s predpisi. Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z 18. letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske) starosti.

V Civilni zaščiti lahko prostovoljno sodelujejo: 

 • moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let; 
 • matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti; 
 • moški in ženske, katerim je prenehala dolžnost iz prejšnjega odstavka. 

Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti, imajo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite. 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami tudi določa, da občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

V občinski pristojnosti je: 

 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom; 
 • spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih; 
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom; 
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; 
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja; 
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite; 
 • organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine; 
 • določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini; 
 • zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč; 
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena; 
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo; 
 • zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč; 
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini; 
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem zakonom.

Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

POVERJENIKI CIVILNE ZAŠČITE IN NJIHOVE NALOGE

 •  spremljanje razmer in opozarjanje na preteče nevarnosti; 
 • o preteči nevarnosti in nastali škodi takoj obvesti Regijski center za obveščanje (112);
 • obvešča pristojnega poveljnika CZ o nevarnosti in potrebni pomoči;
 • usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah; 
 • usklajevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami vodje intervencije; 
 • pomoč pri izvajanju umika iz ogroženih objektov ali območij; 
 • obveščanje in vzdrževanje drugih stikov z organi vodenja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah; 
 • opravljanje drugih nalog glede na njihove možnosti.

 

OCENA OGROŽENOSTI 

 Ocena ogroženosti v Občini Divača

 

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI DIVAČA

 • Načrt ob potresu
 • Načrt ob velikem požaru v naravnem okolju
 • Načrt ob izlitju nevarnih snovi - ukrepi 
 • Načrt ob množičnem pojavu kužnih bolezni živali- ukrepi
 • Načrt ob jedrski nesreči - ukrepi
 • Načrt ob železniški nesreči
 • Načrt ob letalski nesreči - ukrepi
 • Načrt ob množični nesreči na avtocesti - ukrepi

     

SEZNAM IN LOKACIJE JAVNO DOSTOPNIH DEFIBRILATORJEV V OBČINI DIVAČA 

 " v pripravi"

OSTALE OBJAVE