Obvestilo o oddaji javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture (cesta, meteorna kanalizacija, strojne in elektro instalacije) v Gabrovem naselju v Divači

datum: 13.01.2005

kategorija: Razpisi

Obvestilo o oddaji javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture (cesta, meteorna kanalizacija, strojne in elektro instalacije) v Gabrovem naselju v Divači
Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave, št. 4/2006

Št. 17/2006 Ob-37894/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Krista Gombač, Kolodvorska ul. 3a, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40, elektronska pošta: obcina@divaca.si.

I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna raven.

II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

II.5) Kratek opis:

komunalna infrastruktura

(cesta, meteorna kanalizacija, strojne

in elektro instalacije) v Gabrovem naselju

v Divači.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 30,300.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

1. najnižja cena – 90%,

2. reference – 10%.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/2005: Kopko d.o.o., kontaktna oseba: Drago Čehovin, Javorniška c. 9b, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/757-31-95, faks 05/757-31-96, elektronska pošta: kopko@siol.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,767.833,15 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bos pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: delež: ca. 15%.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 2. 12. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 7.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 1630/2005, Ob-29898/05 z dne 4. 11. 2005.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.

Občina Divača