Javni razpis za subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto 2005/06

datum: 16.09.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto 2005/06
Uradni list RS, Uradne objave št. 84/2005

Št. 1357/2005 Ob-24844/05

Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 27/05) in sklepa župana št. 1131/05 z dne 27. 7. 2005 objavlja Občina Divača

javni razpis za subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto 2005/06

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.

2. Predmet subvencioniranja: so primarno programi namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma opravljanju pripravništva, ki povečujejo možnost zaposlovanja brezposelnim osebam, ki prvič začenjajo opravljati delo, ustrezno vrsti in nivoju svoje izobrazbe v Občini Divača za leto 2005/06. V program se lahko vključijo brezposelni iskalci prve zaposlitve, ki imajo univerzitetno, visoko strokovno ali višješolsko izobrazbo in imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača.

V primeru, da na razpis ne bodo prijavljeni programi namenjeni iskalcem zaposlitve iz zgornjega odstavka, so predmet subvencioniranja tudi programi namenjeni zaposlovanju brezposelnih oseb v občini.

3. Izvajalci programov: so javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: delodajalci), ki imajo na voljo ustrezno delovno mesto. Do pomoči niso upravičena podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo transporta, kmetijstva in ribištva, z izvozno dejavnostjo, ki je neposredno povezana z izvoznimi količinami, ustanavljanjem in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.

4. Pravico do subvencioniranja programov imajo: organizacije iz točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo registrirano dejavnost in obratujejo v Občini Divača ali imajo enoto dejavnosti v Občini Divača kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov,

– da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku,

– da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom,

– da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,

– da bodo brezposelno osebo, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača zaposlili najmanj za dobo enega leta od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom.

5. Merila za ocenjevanje vlog:
merila.doc


Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Izbrani bodo 3 izvajalci, kot je določeno v 6. točki tega razpisa.

6. Višina razpisanih sredstev znaša 2,500.000 SIT.

Predvideno število udeležencev programa:

– 2 osebi z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in

– 1 oseba z višjo izobrazbo.

V primeru, da ne bo zainteresiranih kandidatov z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo se subvencionira po navedenem zaporedju:

– 1 osebo z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in 2 osebi z višjo izobrazbo ali

– 3 osebe z višjo izobrazbo.

Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se nadomesti del plače v višini:

– za univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo: 900.000 SIT,

– za višjo izobrazbo 700.000 SIT.

7. Način izvajanja: izplačilo subvencije je vezano na najmanj dobo enega leta. Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba.

8. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v sprejemni pisarni v času uradnih ur. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na tel. 05/7310-930 pri Nataši Macarol.

9. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog

Rok za predložitev vlog je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za javni razpis Subvencioniranje zaposlovanja" osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen pošiljatelj.

Odpiranje vlog ne bo javno.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

Občina Divača


Priloga:
- razpisna dokumentacija