Javni razpis za gradnjo nadvoza Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana - Sežana

datum: 04.03.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za gradnjo nadvoza Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana - Sežana

Uradni list RS, Uradne objave št. 20/2005

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, Slovenija, tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Franc Bobnar, univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/61-54-402, faks 05/65-90-048, elektronska pošta: franc.bobnar@dd-ceste.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.dd-ceste.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dd-ceste.si.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna raven.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja nadvoza Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana–Sežana.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452.33.1.44-0.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Ponudbe se lahko predložijo za: vse sklope.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:

1. obseg ponudbenih del:

1.1 gradnja nadvoza Dolnje Ležeče preko železniško progo Ljubljana – Sežana, s priključkom na deviacijo krajevne ceste 0-10-3a, ki obsega:

1.1.1 nadvoz preko železniške proge v km 668+435, železniške proge Ljubljana – Sežana razpon med opornikoma = 12,74 m, š = 7,00 m,

1.1.2 deviacija lokalne ceste Dolnje Ležeče – Divača, v dolžini 265 m,

1.1.3 prestavitev in zaščita SVTK naprav,

1.1.4 prestavitev vodovoda.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,520.000 SIT in veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2005. Cena: 30.000 SIT.

Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo".

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 4. 2005 do 10. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2005 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.

Občina Divača