Javni razpis za subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto 2005/06 - podaljšanje roka za oddajo ponudbe

datum: 28.10.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto 2005/06 - podaljšanje roka za oddajo ponudbe

Uradni list RS, Uradne objave št. 96/2005

Podaljšanje roka za oddajo ponudbe

V javnem razpisu za subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto 2005/06, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005, Ob-24844/05, se spremeni 9. točka, ki se po novem glasi:

9. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog: rok za predložitev vlog je do 31. 12. 2005. Vloge se bodo obravnavale mesečno do porabe sredstev. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za javni razpis Subvencioniranje zaposlovanja" osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen pošiljatelj.

Odpiranje vlog ne bo javno.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji pisno obveščeni.

Občina Divača