Javno naročilo za izdelavo, dobavo in montažo pohištvene in strojne opreme za Knjižnico Divača

datum: 05.08.2005

kategorija: Razpisi

Javno naročilo za izdelavo, dobavo in montažo pohištvene in strojne opreme za Knjižnico Divača
Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave, št. 74/2005

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Zdenka Hreščak, Kolodvorska ulica 3a, 6217 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40, elektronska pošta: obcina@divaca.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/ prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna raven.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: nakup opreme za Knjižnico Divača.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:

izdelava, dobava in montaža pohištvene in strojne opreme za Knjižnico Divača.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Knjižnica Divača, Kraška cesta 67, 6215 Divača. II.1.9) Razdelitev na sklope: da. Sklop št. 01

2) Kratek opis: pohištvena oprema za Knjižnico Divača.

3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji. Sklop št. 02

2) Kratek opis: strojna oprema (računalniška oprema, kopirna oprema, bela tehnika, ogrevalna in hladilna oprema ter učno-zabavna elektronika).

3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji. Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop, več sklopov, vse sklope.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno naročilo "izdelava, dobava, montaža pohištvene in strojne opreme za Knjižnico Divača" je razdeljeno na dva sklopa: pohištvena oprema in strojna oprema. Ocenjena vrednost celotnega javnega naročila je 16,4 mio SIT. II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 50 dni od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lastna menica za odpravo napak v garancijskem roku.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po prejemu računa.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: veljavna registracija (izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence). Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence) ali izjava, da tako dovoljenje ni potrebno. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem. Izpisek in potrdilo ne smejo biti starejši več kot 90 dni od datuma oddaje ponudbe.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za pohištveno opremo morajo predložiti s strani investitorja potrjene reference za opremljanje knjižnic v zadnjih treh letih, vrednost posameznega projekta vsaj 5 mio SIT z DDV (pogoj za priznanje sposobnosti sta vsaj dve potrjeni referenci).

IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:

(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2005. Pogoji in način plačila: brezplačno.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2005 do 12. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnika.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005 ob 11. uri; Občina Divača, Kolodvorska ul. 3a, 6215 Divača.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se .nancira iz sredstev EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.

Občina Divača